Ōrgans de participaciķ ciutadana

Els ōrgans de participaciķ, com a instrument de la democrācia al municipi d’Alella, tindran un carācter consultiu. Constitueixen l’espai per a l’assessorament, la informaciķ, el debat i la proposta sobre assumptes vinculats al seu āmbit, segons l'article IV del Reglament de Participaciķ Ciutadana.

Article 19. Les Audičncies Públiques del poble

1.- L'Audičncia Pública s’entén com la trobada dels responsables municipals amb la ciutadania, per tal de donar informaciķ sobre determinades activitats o programes d’actuaciķ.
2.- L’Alcaldia convocarā anualment almenys dues sessions d’Audičncia Pública, amb una antelaciķ mínima de 15 dies a la seva celebraciķ, referides als pressupostos de l’exercici i d’altres assumptes d’interčs general.

Audičncia Pública, 18 de gener de 2016 a les 19.30h a Can Lleonart.

Audičncia Pública, 19 de gener de 2016 a les 20h a l'Institut Alella.

Audičncia Pública, 13 d'abril de 2016 a les 20h a l'Institut Alella

Audičncia Pública, 10 de gener de 2017 a les 20h a Can Lleonart 

Audičncies Públiques de Barris. Seguretat i prevenciķ. 11, 16 i 18 de marį de 2017

3- Audičncia Pública prčvia al Ple municipal. 


CONSELL DE POBLE

Article 20. El Consell de Poble

1.- El Consell de Poble és l’ōrgan consultiu més ampli de participaciķ i deliberaciķ de les temātiques que afecten la globalitat del poble, creat pel Ple Municipal. Les seves funcions sķn debatre i informar sobre temes relacionats amb el municipi
2.- El Consell de Poble estā format per l’alcalde/essa, que el presideix, la totalitat dels regidors/es de l’Ajuntament, un/a representant de cada consell sectorial i la presidčncia de cadascuna de les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, o persona de la junta en qui delegui per absčncia o malaltia. Actuarā de secretari/a el/la fedatari/a públic/a de l’Ajuntament o la persona funcionāria en qui delegui.
3.- El Consell de Poble celebrarā almenys una sessiķ a l’any, convocada per la presidčncia. La presidčncia convocarā també el Consell de Poble a peticiķ d'un mínim del 15% de les entitats, per acord de les seves assemblees, inscrites al Registre per tractar una qüestiķ específica que serā inclosa a l'escrit de solˇlicitud.

Primera reuniķ del Consell de Poble, 15 de desembre de 2015


Article 23. Els Consells Sectorials Municipals
1.- Els Consells Sectorials Municipals sķn ōrgans de participaciķ sectorial en relaciķ amb els āmbits d’actuaciķ pública municipal que, per la seva naturalesa, ho permetin, amb la finalitat d’estimular, canalitzar i integrar la participaciķ de la ciutadania en els assumptes municipals i fer possible la corresponsabilitzaciķ ajuntament-ciutadania.

2.- Sķn funcions d’aquests Consells Sectorials Municipals presentar iniciatives, debatre, informar, valorar, i proposar als ōrgans de govern, de manera no vinculant, l’aprovaciķ d’activitats prōpies de cada Consell.

3.- La competčncia per a la creaciķ, organitzaciķ, modificaciķ o extinciķ dels Consells Sectorials, correspon al Ple Municipal per majoria absoluta. Conjuntament amb l’acord de creaciķ, el Ple establirā la seva composiciķ, així com podrā facultar-lo per dotar-se d’un reglament propi.

4.- Presidirā els Consells Sectorials un membre de la Corporaciķ, nomenat per l’alcalde/essa.

Informaciķ publicada el 7 de gener de 2016