Òrgans de participació ciutadana

Els òrgans de participació, com a instrument de la democràcia al municipi d’Alella, tindran un caràcter consultiu. Constitueixen l’espai per a l’assessorament, la informació, el debat i la proposta sobre assumptes vinculats al seu àmbit, segons l'article IV del Reglament de Participació Ciutadana.

SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D'ALELLA

REGLAMENT DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D'ALELLA (aprovat definitivament el 5 d'octubre de 2017 i en vigor des del 8 de novembre de 2017)

def_greuges

def_greuges

Fitxer: def_greuges.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 8
Mida: 190,1 kB

la creació de la Sindicatura municipal de Greuges d'Alella ja queda recollida en el Reglament de Participació Ciutadana, en el seu article 11, com a garantia dels drets de la ciutadania d'Alella. La Sindicatura Municipal de Greuges d'Alella, que és el nom que pren a Alella, esdevé doncs una fórmula més de promoció dels mecanismes de democràcia participativa al municipi, així com un mecanisme de control de l'activitat de l'Ajuntament d'Alella.

Cal entendre aquesta figura, que pren com a referent immediat altres figures del nostre entorn europeu i, com a més propera, el Síndic de Greuges de Catalunya, com una institució que, amb objectivitat i independència, atendrà els ciutadans i les ciutadanes que puguin sentir-se agreujades per alguna actuació, resolució o inactivitat de l'Ajuntament d'Alella i els seus ens dependents. Els suggeriments, les resolucions i els informes que emeti el Síndic/a, han de servir com a pauta per a la constant millora del servei que l'Ajuntament presta a la ciutadania.

La seva creació suposa un compromís d'atenció i servei a la ciutadania per part dels càrrecs electes, així com un apropament de la ciutadania a l'Administració, amb l'objectiu de la millora global del sistema administratiu i una eficaç prestació dels serveis públics.

Termini de presentació de candidatures del 9 de novembre a l'11 de desembre de 2017

Per poder ser nomenat Síndic/a s'han de complir els requisits següents:

  • a) Ésser major d'edat i gaudir de la plenitud dels drets civils i polítics.
  •  b) Tenir la condició de veïnatge o d'arrelament en el municipi. 
  • c) No haver tingut condemna per sentència, encara que no sigui ferma, a pena d'inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu o per a ocupació o càrrec públic. 
  • d) Es valorarà tenir els coneixements i/o experiència per desenvolupar les funcions pròpies del càrrec. 


Règim d'incompatibilitats.

El càrrec de la persona que ostenti la Sindicatura és incompatible amb qualsevol altre mandat representatiu, pertànyer a un partit polític, càrrec públic, funció administrativa al servei del municipi, organismes públics municipals, empreses amb participació municipal i qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti una relació contractual amb el municipi. El/la Síndic/a electe/a, abans del seu nomenament, haurà de prestar declaració jurada de no trobar-se en cap causa d'incompatibilitat per exercir el càrrec. Quan concorri una causa d'incompatibilitat en la persona que hagi estat escollida per a la Sindicatura, abans de prendre possessió haurà de cessar en el seu càrrec o activitat incompatible o bé, i si s'escau, sol·licitar l'excedència en la funció. Si no ho fes en els vuit dies següents al de la seva elecció, s'entendrà que no accepta el nomenament. La mateixa norma s'aplicarà en el cas d'una incompatibilitat sobrevinguda.


Article 19. Les Audiències Públiques del poble

1.- L'Audiència Pública s’entén com la trobada dels responsables municipals amb la ciutadania, per tal de donar informació sobre determinades activitats o programes d’actuació.
2.- L’Alcaldia convocarà anualment almenys dues sessions d’Audiència Pública, amb una antelació mínima de 15 dies a la seva celebració, referides als pressupostos de l’exercici i d’altres assumptes d’interès general.

Audiència Pública, 18 de gener de 2016 a les 19.30h a Can Lleonart.

Audiència Pública, 19 de gener de 2016 a les 20h a l'Institut Alella.

Audiència Pública, 13 d'abril de 2016 a les 20h a l'Institut Alella

Audiència Pública, 10 de gener de 2017 a les 20h a Can Lleonart 

Audiències Públiques de Barris. Seguretat i prevenció. 11, 16 i 18 de març de 2017

PROPERA SESSIÓ  Audiència Pública, 17 de gener de 2018 a les 19.30h a les Antigues Escoles Fabra 

Audència Pública 17/01


3- Audiència Pública prèvia al Ple municipal.  

  • Primera sessió 30 de novembre de 2017 
  • Segona sessió 11 de gener de 2018
  • Tercera sessió 25 de gener de 2018
  • Quarta sessió 22 de febrer de 2018 
  • Cinquena sessió 22 de març de 2018


CONSELL DE POBLE

Article 20. El Consell de Poble

1.- El Consell de Poble és l’òrgan consultiu més ampli de participació i deliberació de les temàtiques que afecten la globalitat del poble, creat pel Ple Municipal. Les seves funcions són debatre i informar sobre temes relacionats amb el municipi
2.- El Consell de Poble està format per l’alcalde/essa, que el presideix, la totalitat dels regidors/es de l’Ajuntament, un/a representant de cada consell sectorial i la presidència de cadascuna de les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, o persona de la junta en qui delegui per absència o malaltia. Actuarà de secretari/a el/la fedatari/a públic/a de l’Ajuntament o la persona funcionària en qui delegui.
3.- El Consell de Poble celebrarà almenys una sessió a l’any, convocada per la presidència. La presidència convocarà també el Consell de Poble a petició d'un mínim del 15% de les entitats, per acord de les seves assemblees, inscrites al Registre per tractar una qüestió específica que serà inclosa a l'escrit de sol·licitud.

Primera reunió del Consell de Poble, 15 de desembre de 2015


Article 23. Els Consells Sectorials Municipals
1.- Els Consells Sectorials Municipals són òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública municipal que, per la seva naturalesa, ho permetin, amb la finalitat d’estimular, canalitzar i integrar la participació de la ciutadania en els assumptes municipals i fer possible la corresponsabilització ajuntament-ciutadania.

2.- Són funcions d’aquests Consells Sectorials Municipals presentar iniciatives, debatre, informar, valorar, i proposar als òrgans de govern, de manera no vinculant, l’aprovació d’activitats pròpies de cada Consell.

3.- La competència per a la creació, organització, modificació o extinció dels Consells Sectorials, correspon al Ple Municipal per majoria absoluta. Conjuntament amb l’acord de creació, el Ple establirà la seva composició, així com podrà facultar-lo per dotar-se d’un reglament propi.

4.- Presidirà els Consells Sectorials un membre de la Corporació, nomenat per l’alcalde/essa.