Òrgans de participació ciutadana

Els òrgans de participació, com a instrument de la democràcia al municipi d’Alella, tindran un caràcter consultiu. Constitueixen l’espai per a l’assessorament, la informació, el debat i la proposta sobre assumptes vinculats al seu àmbit, segons l'article IV del Reglament de Participació Ciutadana.

Article 19. Les Audiències Públiques del poble

1.- L'Audiència Pública s’entén com la trobada dels responsables municipals amb la ciutadania, per tal de donar informació sobre determinades activitats o programes d’actuació.
2.- L’Alcaldia convocarà anualment almenys dues sessions d’Audiència Pública, amb una antelació mínima de 15 dies a la seva celebració, referides als pressupostos de l’exercici i d’altres assumptes d’interès general.

Audiència Pública, 18 de gener de 2016 a les 19.30h a Can Lleonart.

Audiència Pública, 19 de gener de 2016 a les 20h a l'Institut Alella.

Audiència Pública, 13 d'abril de 2016 a les 20h a l'Institut Alella

Audiència Pública, 10 de gener de 2017 a les 20h a Can Lleonart 

PROPERA CONVOCATÒRIA 

Audiències Públiques de Barris. Seguretat i prevenció. 11, 16 i 18 de març de 2017

Audiències públiques de barri

Article 20. El Consell de Poble

1.- El Consell de Poble és l’òrgan consultiu més ampli de participació i deliberació de les temàtiques que afecten la globalitat del poble, creat pel Ple Municipal. Les seves funcions són debatre i informar sobre temes relacionats amb el municipi
2.- El Consell de Poble està format per l’alcalde/essa, que el presideix, la totalitat dels regidors/es de l’Ajuntament, un/a representant de cada consell sectorial i la presidència de cadascuna de les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, o persona de la junta en qui delegui per absència o malaltia. Actuarà de secretari/a el/la fedatari/a públic/a de l’Ajuntament o la persona funcionària en qui delegui.
3.- El Consell de Poble celebrarà almenys una sessió a l’any, convocada per la presidència. La presidència convocarà també el Consell de Poble a petició d'un mínim del 15% de les entitats, per acord de les seves assemblees, inscrites al Registre per tractar una qüestió específica que serà inclosa a l'escrit de sol·licitud.

Primera reunió del Consell de Poble, 15 de desembre de 2015


Article 23. Els Consells Sectorials Municipals
1.- Els Consells Sectorials Municipals són òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública municipal que, per la seva naturalesa, ho permetin, amb la finalitat d’estimular, canalitzar i integrar la participació de la ciutadania en els assumptes municipals i fer possible la corresponsabilització ajuntament-ciutadania.

2.- Són funcions d’aquests Consells Sectorials Municipals presentar iniciatives, debatre, informar, valorar, i proposar als òrgans de govern, de manera no vinculant, l’aprovació d’activitats pròpies de cada Consell.

3.- La competència per a la creació, organització, modificació o extinció dels Consells Sectorials, correspon al Ple Municipal per majoria absoluta. Conjuntament amb l’acord de creació, el Ple establirà la seva composició, així com podrà facultar-lo per dotar-se d’un reglament propi.

4.- Presidirà els Consells Sectorials un membre de la Corporació, nomenat per l’alcalde/essa.

Informació publicada el 7 de gener de 2016