Audičncia Pública prčvia a la sessiķ ordināria del Ple municipal

El Ple del 27 d'abril de 2017 va aprovar inicialment la modificaciķ del Reglament de Participaciķ Ciutadana amb la incorporaciķ de l'apartat 3 a l'article 19 segons el qual es crea l'Audičncia pública prčvia al Ple. La modificaciķ va entrar en vigor el 18 d'agost de 2017. 

Audičncia Pública previa al Ple

L'alcalde/ssa la convocarā prčvia a cada sessiķ ordināria del Ple municipal en la quč els veīns i les veīnes podran intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competčncia municipal. La sessiķ es convocarā mitja hora abans dels plens ordinaris i tindrā una durada māxima de 25 minuts. El funcionament de les sessions serā el següent:

a) Els veīns i veīnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temātica a la qual farā referčncia la seva intervenciķ, mitjanįant qualsevol dels sistemes següents:

  • Seu electrōnica de l'Ajuntament: www.alella.cat/tramits
  • Instāncia presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenciķ Ciutadana (OAC).
  • A la llista que es posarā a disposiciķ del públic mitja hora abans de l'inici de la sessiķ a l'entrada de la sala de plens.

b) Les intervencions s'han de fer per ordre de solˇlicitud. En cas que hi hagi més solˇlicituds que temps per intervenir, les que quedin pendents han de ser ateses en la següent sessiķ, pel mateix ordre.

c) Les persones han de disposar d'un temps māxim de tres minuts per dur a terme la seva intervenciķ.

d) L'alcalde/ssa pot donar resposta directament o demanar al regidor interpelˇlat o regidora interpelˇlada responsable de la matčria que respongui. En cas que no es pugui donar la resposta al moment, s'ha de respondre per escrit en el termini māxim de 20 dies.

e) Una vegada se li hagi donat resposta, la persona podrā disposar d'una única rčplica d'un minut si així ho solˇlicita."Contra aquesta disposiciķ, que és definitiva i ferma en via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciķs administratiu davant la Sala d'aquest ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini māxim de dos mesos, comptats a partir del dia següent d'aquesta publicaciķ en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicciķ contenciosa administrativa. Sens perjudici de la interposiciķ de qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

  • Primera sessiķ d'Audičncia Pública prčvia al Ple ordinari: 30 de novembre de 2017
  • Segona sessiķ d'Audičncia Pública prčvia al Ple ordinari: 11 de gener de 2018 
  • Tercera sessiķ d'Audičncia Pública prčvia al Ple ordinari: 25 de gener de 2018
  • Quarta sessiķ d'Audičncia Pública prčvia al Ple ordinari: 22 de febrer de 2018