Consell de Poble
CONSELL DE POBLE

Article 20. El Consell de Poble

1.- El Consell de Poble és l’ōrgan consultiu més ampli de participaciķ i deliberaciķ de les temātiques que afecten la globalitat del poble, creat pel Ple Municipal. Les seves funcions sķn debatre i informar sobre temes relacionats amb el municipi
2.- El Consell de Poble estā format per l’alcalde/essa, que el presideix, la totalitat dels regidors/es de l’Ajuntament, un/a representant de cada consell sectorial i la presidčncia de cadascuna de les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, o persona de la junta en qui delegui per absčncia o malaltia. Actuarā de secretari/a el/la fedatari/a públic/a de l’Ajuntament o la persona funcionāria en qui delegui.
3.- El Consell de Poble celebrarā almenys una sessiķ a l’any, convocada per la presidčncia. La presidčncia convocarā també el Consell de Poble a peticiķ d'un mínim del 15% de les entitats, per acord de les seves assemblees, inscrites al Registre per tractar una qüestiķ específica que serā inclosa a l'escrit de solˇlicitud.

Primera reuniķ del Consell de Poble, 15 de desembre de 2015

Article 21. La Comissiķ Permanent del Consell de Poble
1.- La Comissiķ Permanent del Consell de Poble tindrā com a funciķ el seguiment de les actuacions de l’exercici i preparar les sessions del Consell de Poble.
2.- L’alcalde/essa presidirā la Comissiķ Permanent i estarā formada per les persones nomenades per la presidčncia, a proposta del Consell de Poble: 1 membre no electe a proposta de cada Consell Sectorial, 3 presidents o presidentes d’entitats triats entre elles, o persona de la junta en qui delegui per absčncia o malaltia, i 3 regidors o regidores, dels quals almenys un serā de l’oposiciķ. Ocuparan les vicepresidčncies dues persones que no ostentin representaciķ política a l’Ajuntament.
3.- La Comissiķ Permanent celebrarā almenys dues sessions a l’any, convocades per la presidčncia. Actuarā de secretari el fedatari públic de l’Ajuntament o la persona funcionāria en qui delegui.

Article 22. Els grups de treball del Consell de Poble
La Comissiķ Permanent, d’ofici o a proposta del Consell de Poble, pot crear puntualment grups de treball amb les funcions tčcniques de recerca i anālisi del tema objecte d’estudi. Hi participaran responsables tčcnics de les diferents administracions competents en l’assumpte sectorial o territorial a tractar, les entitats ciutadanes i/o els seus tčcnics o professionals, així com les persones expertes o interessades en el tema. Es regularan pel reglament de rčgim intern del Consell de Poble i els nomenarā la presidčncia.