Junta Local de Seguretat
La Junta de Local de Seguretat d'Alella és un ōrgan colˇlegiat que té com a finalitat la coordinaciķ, colˇlaboraciķ i informaciķ entre les diferents forces i cossos de seguretat que actuen en el municipi. Es va constituir formalment l'any 2003 i estā formada per l'alcalde, que n'és el president, el delegat territorial del Govern de la Generalitat, el regidor o regidora de governaciķ i actuen com a vocals el Cap del cos de Policia Local i el Cap de l'ABP de Premiā de Mar del cos de Mossos d'Esquadra. Segons els temes a tractar seran convidats i tindran la consideraciķ de vocals els Cap de la Guārdia Civil i el Cap del cos Nacional de Policia amb responsabilitats funcionals al municipi. Si el tema ho requereix, es poden convidar un representant de la judicatura, un representant del Ministeri Fiscal, un representant de les entitats o associacions que actuen en el municipi i responsables de seguretat privada. La Junta Local de Segurerat es reuneix cada tres mesos en sessiķ ordināria i una ha de ser plenāria.