Serveis de la Policia Local

 La Policia Local és l'encarregada de vetllar per la seguretat ciutadana, garantir els drets individuals i les llibertats públiques, així com fer complir les ordenances, bans municipals i altres disposicions municipals. Les tasques policials sķn diverses i abasten diferents āmbits com ara l'administratiu, l'assistencial, el de seguretat i el de control del trānsit.

POLICIA ADMINISTRATIVA
Com a policia administrativa, la Policia Local realitza funcions de control de tot allō que suposi una alteraciķ a la normativa de les ordenances i demés disposicions municipals, entre d'altres, el control d'obres, venda ambulant, animals, sorolls, olors, abocaments ...

POLICIA ASSISTENCIAL
Com a policia assistencial, la Policia Local presta serveis d'ajuda a les persones, d'atenciķ a les víctimes, colˇlabora amb els serveis d'emergčncia i actua en situaciķ de conflictes, especialment quan es tracta de menors i gent gran. Entre d'altres intervencions participen en serveis d’assistčncia mčdica, ambulāncies, drogodependčncies, psiquiātrics, gent perduda, rescats, morts i intents de suīcidi.

POLICIA JUDICIAL
Com a policia judicial, la Policia Local té un paper molt important dins de l'esquema de la seguretat ciutadana, com a prevenciķ i persecuciķ del delicte.

POLICIA DE TRĀNSIT
Com a policia de trānsit, la Policia Local duu a terme serveis de control i regulaciķ de trānsit amb la finalitat de facilitar la circulaciķ dels vehicles i la seguretat dels vianants. També interve en els accidents de trānsit, assistint i informants als implicats, recollint les dades i proves de l’accident per investigacions i atestats pertinents, i restablint la seguretat del trānsit.

EDUCACIĶ VIĀRIA
Al llarg de l'any es fan diferents campanyes de sensibilitzaciķ que tenen com a objectiu   afavorir comportaments més segurs i i més respectuosos amb la normativa viāria, mitjanįant la informaciķ i la formaciķ als vianants. Les campanyes d'educaciķ viāria estan adreįades principalment a la poblaciķ en edat escolar.