Tributs i finances locals

Del 28 de novembre al 12 de desembre, ambdós inclosos, es poden presentar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) les sol·licituds per a les subvencions de l’IBI per a persones majors de 65 anys i famílies nombroses i monoparentals que viuen en règim de lloguer. Es poden beneficiar les persones majors de 65 anys que tinguin una renda inferior a 2,5 vegades l’IPREM (18.798,97 €/any) o 4 vegades l’IPREM (30.078,36 €/any), si es tracta de dues persones, així com les persones majors de 65 anys que conviuen amb una o més persones cadascuna d’elles amb una discapacitat igual o superior al 33%. Trobareu tota la informació i la documentació requerida des d'aquest enllaç

Ple de pressupost

A més del pressupost per l’any vinent, el Ple del 25 d’octubre també va aprovar, provisionalment, les ordenances fiscals per a l’any 2019. Els impostos i taxes es mantenen igual que l’any 2018 (el tipus impositiu de l’IBI es 0,629 per a béns urbans i 0,70 per a béns rústics) i només s’han introduït ajustaments i variacions tècniques en algunes ordenances fiscals per millorar-ne la gestió. Les dues variacions més destacables fan referència a l’Impost de Béns Immobles (IBI) i a l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (la plusvàlua).

AjuntamentEl Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el 25 d’octubre el pressupost de l’Ajuntament per a 2019. Els comptes municipals de l’any vinent ascendeixen a 13.093.207€, el que representa una reducció 6,6% respecte a 2018. El pressupost es va aprovar amb el vots a favor d’ERC+SxA, l’abstenció d’Alternativa per Alella-CUP i Alella Primer-CP, i el vot en contra de Gd’A. El representant del PDeCAT va excusar la seva assistència al Ple.  

CadastreL’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació (ORGT) ha començat a enviar les liquidacions de l’IBI actualitzades al més del miler de propietaris de finques urbanes i rústiques d’Alella en les quals s’han detectat alteracions cadastrals en el procés de revisió realitzat per la Direcció General del Cadastre, que depèn de l’Estat.  Les liquidacions es faran en base a les dades actualitzades del cadastre corresponent a l’exercici 2018 i els contribuents hauran de pagar l’impost en un únic pagament, amb independència de si tenen o no domiciliats els rebuts.