Notícies
Obert el termini per presentar les candidatures a la Sindicatura Municipal de Greuges d'Alella

AjuntamentEl dimecres 8 de novembre va entrar en vigor el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges d'Alella, que regula l’elecciķ, funcionament i atribucions d’aquesta figura ja contemplada dins del Reglament de Participaciķ Ciutadana. Amb l'entrada vigor s'obre ara el procés per a l'elecciķ de la persona que ocuparā el cārrec.

Les persones que hi estiguin interessades podran presentar les seves solˇlicituds en el registre general de l'Ajuntament durant el termini d'un mes, a comptar des del dia següent de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, és a dir, des del 9 de novembre al 9 de desembre (com el termini acaba el dia inhābil es podrā presentar la solˇlicitud fins al dia hābil següent que és el dilluns 11 de novembre). El Síndic/a serā escollit pel Ple de l'Ajuntament entre totes les candidatures presentades. Serā necessāria una majoria qualificada de les tres cinquenes parts dels membres del Ple, en la primera votaciķ. Si no s'assoleix aquesta majoria, en la segona votaciķ serā suficient la majoria absoluta.  Per poder ser nomenat Síndic/a s'han de complir els requisits següents:

  • a) Ésser major d'edat i gaudir de la plenitud dels drets civils i polítics.
  •  b) Tenir la condiciķ de veīnatge o d'arrelament en el municipi. 
  • c) No haver tingut condemna per sentčncia, encara que no sigui ferma, a pena d'inhabilitaciķ especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu o per a ocupaciķ o cārrec públic.
  • d) Es valorarā tenir els coneixements i/o experičncia per desenvolupar les funcions prōpies del cārrec. 


Rčgim d'incompatibilitats.

El cārrec de la persona que ostenti la Sindicatura és incompatible amb qualsevol altre mandat representatiu, pertānyer a un partit polític, cārrec públic, funciķ administrativa al servei del municipi, organismes públics municipals, empreses amb participaciķ municipal i qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti una relaciķ contractual amb el municipi. El/la Síndic/a electe/a, abans del seu nomenament, haurā de prestar declaraciķ jurada de no trobar-se en cap causa d'incompatibilitat per exercir el cārrec. Quan concorri una causa d'incompatibilitat en la persona que hagi estat escollida per a la Sindicatura, abans de prendre possessiķ haurā de cessar en el seu cārrec o activitat incompatible o bé, i si s'escau, solˇlicitar l'excedčncia en la funciķ. Si no ho fes en els vuit dies següents al de la seva elecciķ, s'entendrā que no accepta el nomenament. La mateixa norma s'aplicarā en el cas d'una incompatibilitat sobrevinguda.

Durada del cārrec.

El cārrec de Sindicatura tindrā una durada de cinc anys. Una mateixa persona no podrā exercir aquest cārrec més de dos períodes consecutius. La Sindicatura continuarā l'exercici en funcions del cārrec fins que es produeixi el nomenament de la nova persona que l'ostenti. 

Funcions principals 

La seva funciķ primordial serā la defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veīns i les veīnes d’Alella en les seves relacions amb l’Ajuntament i els seus ens dependents, d’acord amb els principis de legalitat i equitat, i supervisant les actuacions de l’Administraciķ municipal. A més, tindrā la responsabilitat de garantir el compliment del Codi de Conducta dels alts cārrecs de l’Ajuntament, aprovat al Ple de maig. 

Informaciķ publicada el 9 de novembre de 2017