Liquidació del pressupost

Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, es procedeix al tancament comptable a través de la liquidació del Pressupost a data 31 de desembre. La liquidació inclou els estats demostratius de l’execució dels ingressos i despeses del Pressupost de l’Ajuntament, així com el càlcul del resultat pressupostari i el Romanent de tresoreria.Trobareu a continuació la documentació relacionada amb la darrera liquidació pressupostària corresponent  a l’any 2015

Informe liquidació pressupost 2015

Informe liquidació pressupost 2014

Informe liquidació pressupost 2013

Informe liquidació pressupost 2012

Informació publicada el 14 de maig de 2015