Notícies
Publicat el 2 de novembre de 201902.11.2019
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
S'incrementa un 6,5% el tipus tipus impositiu municipal de l'IBI
Ajuntament

El Ple del 24 d’octubre va aprovar, provisionalment, les ordenances fiscals per a l’any 2020. La principal novetat per al proper exercici és l’increment del tipus impositiu que aplica l’Ajuntament a l’Impost de Béns Immobles (IBI) dels béns urbans, que passa del 0,629% —valor que es ve aplicant des de 2015— al 0,671%. A aquest increment municipal del 6,5% cal afegir un augment del 3% del valor cadastral promogut per l’Estat. 

Amb aquest reajustament, el primer a l’alça des de l’any 2012, es pretén apaivagar la reducció d’ingressos respecte a l’any anterior, engreixats per les liquidacions addicionals derivades de la regulació cadastral. El tipus impositiu per a béns rústics es manté al 0,70% i tampoc hi ha variacions en els gravamen dels béns  immobles de característiques especials que segueix a l’1,3%. 

La modificació de l’IBI es va aprovar amb els vots a favor d’ERC+SxA, l’abstenció d’AA-CUP i AP-PSC i el vot en contra d’JuntsxCAT, Gd’A i Cs que es van mostrar contraris a aquest increment.

A més es van aprovar, en aquest cas per unanimitat, reajustaments d’altres ordenances com l’impost sobre vehicles de tracció mecànica: s’elimina la bonificació del 50% per a vehicles de més de 25 anys i s’estableix una bonificació del 75% pels classificats de “zero emissions” i 50% per als “eco”. 

També s’ha incrementat la taxa de retirada de vehicles abandonats o mal estacionats per ajustar-la al cost del servei, que passa de 95 a 110€ per a vehicles i motocicletes i de 130 a 180€ per a furgonetes i camions fins a 3.500 kg.

A més,  s’han fet adaptacions de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), la taxa de llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, i la de prestació dels serveis d’intervenció administrativa en la activitat dels ciutadans i les empreses.

Les modificacions estan a exposició pública del 28 d'octubre al 11 de desembre. Durant el període d’exposició pública les persones qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 


Evolució del tipus de l'IBI 

Any 2009.....................Tipus impositiu 0,820%

Any 2010.....................Tipus impositiu 0,770%

Any 2011.....................Tipus impositiu 0,720%

Any 2012.....................Tipus impositiu 0,740%

Any 2013.....................Tipus impositiu 0,720%

Any 2014.....................Tipus impositiu 0,706%

Any 2015.....................Tipus impositiu 0,629%

Any 2016.....................Tipus impositiu 0,629%

Any 2017.....................Tipus impositiu 0,629%

Any 2018.....................Tipus impositiu 0,629%

Any 2019.....................Tipus impositiu 0,629%

Any 2019.....................Tipus impositiu 0,671%

Pujar al principi de la pàgina