Punt d'Assessorament i Intermediaciķ Bancāria

L’Ajuntament d'Alella posa en marxa el Punt d’Assessorament i Intermediaciķ Bancāria, un servei per atendre a les veīnes i veīns d’Alella amb dificultats per poder pagar la quota de la hipoteca i/o afectats per algun producte financer com les participacions preferents, deute subordinat, valors convertibles, etc..

Aquestes dificultats afecten a part de la poblaciķ catalana i sovint costa trobar referents d'ajuda davant aquestes problemātiques. En aquest āmbit és molt important tot l'assessorament i les tasques preventives que es puguin fer doncs permeten treballar solucions abans d'arribar a situacions límit.

Actualment els serveis municipals d’Alella estan comenįant a detectar persones que pateixen alguna de les dues situacions expressades anteriorment. Davant d’aixō, l’Ajuntament d’Alella decideix fer un pas endavant per comenįar a prendre mesures per tractar d’aturar, o si més no palˇliar, els afectes que aquesta situaciķ pot tenir en les famílies del municipi.

Davant la gravetat de la problemātica, volem comptar amb el suport del māxim de persones per donar a cončixer el servei i detectar també aquelles persones que puguin necessitar-lo. En aquest sentit el paper de tota la societat és clau  per traslladar la problemātica i les possibles vies de soluciķ.
 
Objectius:

 •   Informar de les responsabilitats en quč es pot incķrrer en cas d’impagament de les quotes, per tal d’evitar iniciar processos d’execuciķ hipotecāria.
 •  Plantejar mesures correctores que permetin mantenir el pagament de les quotes.
 •  Negociar amb les entitats financers mesures que permetin el manteniment de l’habitatge per part de la persona propietāria i trobar una soluciķ abans d’una demanda d’execuciķ hipotecāria o/i durant el procés d’aquesta.
 • Evitar el llanįament derivat d’un impagament de préstec hipotecari, sempre que sigui possible
 • Negociar mesures per recuperar els estalvis bloquejats en productes financers


Quč s’ofereix?

 • Orientaciķ i assessorament
 •  Estudi de la documentaciķ i elaboraciķ de dictāmens 
 • Mediaciķ, negociaciķ amb l’entitat bancāria.


A qui va dirigit?
Persones, famílies o unitats de convivčncia empadronades al municipi que:

 • Siguin propietaris/āries del seu habitatge habitual, que poden veure’s afectats/des per situaciķ de risc residencial a conseqüčncia d’una execuciķ hipotecāria per l’impagament de les quotes del préstec hipotecari, o que es trobin ja immerses en procediments d’execuciķ hipotecāria.
 • Tinguin estalvis bloquejats en productes financers: participacions preferents, deute subordinat, altres productes i etc.


Com accedir-hi?
Cal demanar cita prčvia telefonant al 93 540 63 07 o a l’adreįa ssocials@alella.cat

Documentaciķ que cal portar a la primera visita:

En el cas d’hipoteques:

 • Escriptura de la propietat de l'habitatge
 • Escriptura de la hipoteca
 • Darrers rebuts satisfets  
 • Full acreditatiu de la reclamaciķ de l'entitat bancāria

En el cas de productes financers:

 • Contracte del producte
 • Rebuts satisfets 
 • Documents de reclamaciķ

 
Preus públics:
S’estableixen un preus públics per tota la poblaciķ en funciķ de les 3 modalitats que s’ofereixen:

Modalitat                                                                                   
1. Visita informativa/orientativa. Preu:  0 €/visita
2. Fase d’estudi documentaciķ i dictāmen. Preu: 180 €
3. Fase de negociaciķ-mediaciķ, redacciķ acord i dictamen: 180 €

Per a les modalitats 2 i 3 totes aquelles persones que justifiquin una situaciķ econōmica precāria, tenen la opciķ de solˇlicitar que se li apliqui un preu reduīt.