Els formularis
Cap de setmana a la neu 2018. MENORS DE 18 ANYS
Obertes les inscripcions de l'1 de desembre al 31 de gener
DADES PERSONALS
*
*
*
*
*
*
*Marca l'opció a la qual et vols inscriure
Cliqueu per veure l'ajuda Activitats extres que vols participar :
Informació per fer el pagament

FORMA DE PAGAMENT

Mitjançant transferència bancària al número de compte:  ES15  0081  5029  1100  0234  2340

Cal indicar al concepte: Nom i cognoms de la persona participant a l'activitat + Esquiada 2018

NOTA IMPORTANT: La inscripció a l’activitat serà efectiva quan es realitzarà amb el lliurament d’aquesta inscripció + el resguard de pagament. que hauràs d'entregar a l'Espai Jove

Documentació que cal portar:

  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de la tarjeta sanitària
  • Resguard de pagament del banc o caixa.

Es poden fer les fotocòpies a l'espai jove.


AUTORITZACIÓ QUE HAN D'OMPLIR ELS PARES, MARES O TUTORS/ES LEGALS 

 

En/Na .................................................................... amb DNI........................................... Com a pare/mare, autoritzo al/la meu/va fill/a .................................................................... A participar a la sortida a la neu a ALP2500 del divendres 16 de febrer al diumenge 18 de febrer de 2018 organitzada per la regidoria d’Adolescència i Joventut d’Alella, em faig responsable a tots els efectes i autoritzo qualsevol decisió mèdico-quirúrgica que sigui necessària adoptar en cas d’urgència sota la pertinent direcció facultativa.

 

Tinc present i accepto que el meu fill/a en alguns moments no esquiarà/snow en grup i que per tant no estarà permanentment sota la tutela d’un monitor/a. 

 

Recomanem que el/la teu/teva fill/a porti el mòbil, en cas que en tingui, per poder-lo/la localitzar.

 

 

AUTORITZACIÓ UTILITZACIÓ D'IMATGES

Autoritzo la publicació de FOTOGRAFIES i VÍDEOS que realitzen en aquesta activitat als diferents mitjans i xarxes socials municipals

SIGNATURA

 

 

Alella,             de             de

FITXA DE SALUT

Pateix alguna malaltia i té alguna intolerància alimentària  (al·lèrgia, asma, epilèpsia, problemes derivats d’intervencions quirúrgiques, etc.)?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Escriu en aquesta espai tot allò que vulguis destacar i que tinguem en compte respecte a la persona autoritzada.  _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________   


Protecció de Dades
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer per tal de realitzar la gestió tècnicoadministrativa d'aquesta activitat així com també per a la tramesa d'informació d'altres activitats organitzades per l'Ajuntament d'Alella. L'exercici dels drets d´accés, cancel·lació, rectificació i oposició es podrà exercir mitjançant instància presentada en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (Pl. de l'Ajuntament, 1 08328 Alella)

Informació publicada el 17 de novembre de 2017
Plaça de l'Ajuntament, 1
08328 Alella
Tel. 93 555 23 39 - Fax 93 540 03 28
alella.ajuntament@alella.cat
NIF. P0800300F

Amb la col·laboració de:
Imatge inexistent