Retribucions càrrecs electes

Retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació i assignacions als grups polítics municipals.
 
Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu article 75; l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, en els seus articles 13 i següents, estableixen que els membres de les Corporacions locals tenen dret a percebre amb càrrec als seus pressupostos, retribucions i indemnitzacions.

a)    Retribucions

    Els membres de les Corporacions Locals han de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan ho facin en règim de dedicació exclusiva o parcial i han de ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social; les corporacions han d’assumir el pagament de les quotes.

    Correspon al Ple corporatiu, a proposta del seu president, determinar, dins de la consignació global continguda a aquesta finalitat dins del pressupost, la relació de càrrecs de la Corporació que puguin desenvolupar en règim de dedicació exclusiva o parcial, i per tant, amb dret a retribucions, així com les quanties que correspongui a cadascun d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat.

b)    Indemnitzacions

    Tots els membres de la Corporació, inclosos els que desenvolupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l’exercici del càrrec quan siguin efectives, i prèvia justificació documental, segons les normes de general aplicació en les administracions públiques i les que en aquest sentit aprovi el Ple.

c)    Assistències

    Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part, en la quantia que assenyali el Ple de la Corporació.

d)    Assignació als grups polítics municipals

    Amb càrrec al pressupost anual de la Corporació, es podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun d’ells.

El Ple municipal va aprovar en sessió extraordinària celebrada el 9 de juliol de 2015, amb el vot a favor d'ERC+SxA, Alella Primer-CP i CiU i l'abstenció de Gd'A, Alternativa per Alella-CUP i PP,  les següents retribucions, indemnizacions, assistències i assignacions al grups polítics municipals.

RETRIBUCIONS

Andreu Francisco i Roger (ERC+SxA). Alcalde i responsables de les àrees d'Urbanisme, Civisme i Seguretat Ciutadana, Emprenedoria i Promoció Turística.. Dedicació exclusiva. Retribució bruta equivalent a la vigent fins el 12 de juny de 45.000 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.

Marc Almendro Campillo (ERC+SxA). Primer Tinent d'alcalde i regidor de les àrees d'Administració, Hisenda,Transparència, Participació Ciudadana i Esports des de maig de 2018. Retribucions bruta igual a 30.000 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social a partir del 3 de maig de 2018.

Frederic Salas Mañas (ERC+SxA). Tercer Tinent d'alcalde i delegat de les àrees de Cultura i Festes i responsable de la Festa de la Verema. Dedicació parcial.  Retribució bruta igual a 30.000 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.

Ana Fernández i Amela (ERC+SxA). Delegada en les àrees de Serveis Municipals i Via Pública, Obres Públiques, i Mobilitat. Dedicació parcial.  Retribució bruta igual a 30.000 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.

Isabel Nonell i Torras (ERC+SxA). Tercera Tinent d'alcalde i delegada en les àrees d’Administració i Transparència, Comunicació i Promoció Turística. Dedicació parcial.  Retribució bruta igual a 27.300 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.  Des de juliol de 2015 a  18 de març de 2018 quan es fa efectiva la renuncia de la regidora per jubilació. 

Laura Ribalaiga i Prats (ERC+SxA). Delegada de l'àrea de Serveis a les Persones i Salut Pública (aquesta última assumida al maig de 2018). Dedicació parcial. Retribució bruta de 24.600 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social des de juliol de 2015 fins al 2 de maig de 2018, a partir del 3 de maig data que assumeix la regidoria de Salut Pública la retribució s'incrementa a 27.300 euros. 

Anna Alfaro i Lucas (ERC+SxA). Delegada de les àrees d'Adolescència i Joventut, Equitat i Comunicació (aquesta última assumida al maig de 2018). edicació parcial. Retribució bruta de 20.400 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social des de juliol de 2015 fins al 2 de maig de 2018, a partir del 3 de maig data que assumeix la regidoria de Salut Pública la retribució s'incrementa a 24.600 euros. 

Teresa Vilaró i Comas (ERC+SxA). 2a Tinent d'alcalde i regidora de les àrees d'Educació, Medi Ambient i Cooperació Internacional. Només perceb el que s'estableix per assistència a les sessions i comissions. Règim retributiu d'assistència

Mercè Marzó i Gomez (Gd'A). Com a portaveu del grup municipal de l'oposició, per dedicació parcial, retribució bruta de 10.200 euros anuals, a abonar en dotze mensualitat i alta en el règim general de la Seguretat Social.

Josep Bardés Conesa (Gd'A). No té cap retribució, només perceb el que s'estableix per assistència a les sessions i comissions. Règim retributiu d'assistència

Esteve Garcia-Ossorio Barroso (CDC). Com a portaveu del grup municipal de l'oposició, per dedicació parcial, retribució bruta de 10.200 euros anuals, a abonar en dotze mensualitat i alta en el règim general de la Seguretat Social.

Oriol Font i Casaseca (AA-CUP). Com a portaveu del grup municipal de l'oposició, per dedicació parcial. 10.200 euros anuals, a abonar en dotze mensualitat i alta en el règim general de la Seguretat Social des de juliol de 2015 a l'11 de gener de 2018 quan es fa efectiva la renuncia del regidor a percibir la retribució per dedicació parcial per passar al règim retributiu d'assistència.  

Annerose Bloss (PP). Com a portaveu del grup municipal de l'oposició, per dedicació parcial. 10.200 euros anuals, a abonar en dotze mensualitat i alta en el règim general de la Seguretat Social, des de juliol de 2015 a  l'1 de novembre de 2017 quan es fa efectiva la renuncia de la regidora. 

Glòria Mans i Cervantes (AP-CP). Quarta Tinent d'alcalde i delegada en les àrees d'Emprenedoria i Comerç, Salut i Esports entre el 9 de juliol de 2015 i el 2 de novembre de 2017. Dedicació parcial. Retribució bruta igual a27.300 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social, del 9 de juliol de 2015 al 2 de novembre de 2017 quan es retira la delegació per a la gestió de les àrees. A partir del 9 de febrer de 2018 mitjançant decret d'alcaldia s'estima la sol·licitud de la regidora d'acollir-se al Règim retributiu d'assitències. 

ASSISTÈNCIES A SESSIONS I COMISSIONS

Assistències a sessions

Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial, percebran per l’assistència a les sessions que portin a terme els òrgans municipals, les següents quantitats:

Sessions de Ple:  276 euros/sessió      
Sessions de la Junta de Govern: 138 euros/sessió
Sessions de les Comissions Informatives i especials:  69 euros/sessió   

Els regidors/es percebran les assistències per la concurrència efectiva a les sessions de les Comissions Informatives de les quals formi part, encara que no s’arribin a realitzar per manca del quòrum necessari, o no assistència del seu president, si prèviament no l’ha desconvocat amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores.

INDEMNIZACIONS

Indemnizacions per comissions de serveis

Les comeses especials que circumstancialment hagin de realitzar els membres de l’Ajuntament, fora del terme municipal, donaran lloc a les mateixes indemnitzacions establertes per als treballadors municipals.

Quan a les despeses de viatge s’abonarà l’import corresponent per la utilització de qualsevol mitjà de transport.

En el suposat d’utilitzar vehicle propi, s’abonarà la mateixa quantitat que als treballadors municipals per quilòmetre per l’ús del vehicle.

ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS


Assignació econòmica a favor dels grups polítics municipals, de conformitat amb el que preveu l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la forma que es detalla a continuació:

GRUP POLÍTICCOMPONENT FIXCOMPONENT VARIABLETOTAL ANUAL
ERC+SxA200 euros305 x 7 regidors/es

2.335 euros

Gd'A200 euros305 x 2 regidors/es   810 euros
CiU200 euros305 x 1 regidors/es   505 euros
Alternativa per Alella-CUP200 euros305 x 1 regidors/es   505 euros
PP200 euros305 x 1 regidors/es   505 euros
Alella Primer-CP200 euros305 x 1 regidors/es   505 euros
TOTAL ANUAL 5.156 euros


L'abonament es realitzarà en un pagament el mes de març de cada any. La part proporcional de 2015 s'abonarà durant el mes de juliol.

Les retribucions i assistències dels membres de la Corporació seran efectives des del 13 de juny de 2015 i quedaran subjectes a la variació de l’import menor dels dos següents: El que s’apliqui als treballadors de l’Ajuntament o al de l’IPC anyal de Catalunya.

L'Ajuntament no té càrrecs eventuals en plantilla

Retribucions alts càrrecs