Consell Municipal de l'Habitatge Social

El Consell Municipal de l'Habitatge Social de l'Ajuntament d'Alella, creat per acord de Ple municipal en sessiķ del 26 de juny de 2008, és l'ōrgan consultiu i de participaciķ en els assumptes del municipi en matčria d'habitatge. Té per finalitat exercir les funcions consultives i de participaciķ en relaciķ a les diferents accions i interessos vinculats a la planificaciķ, programaciķ i gestiķ de les polítiques d'habitatge social a Alella. El Plenari estā integrat per l'alcalde, el regidor de l'ārea amb competčncia en habitatge, un regidor o representat de cada grup municipal.


Periodicitat: El Plenari del Consell s'ha de reunir un mínim de dos cops l'any en sessiķ ordināria i, en sessions extraordināries, sempre que el president consideri necessāria la convocatōria i quan ho solˇlicitin una tercera part dels seus membres.

Representant Ajuntament d’Alella: Abel Miravet Rubio (ERC+SxA), Josep Bardés (Gd'A), Marc Viladecans Molina-Martell (CiU), Mercč Pedemonte Clemente (Alternativa per Alella-CUP) i Carmen Esteras Miņana (Alella Primer-CP). 

Reglament del Consell Municipal de l'Habitatge Social

Propera sessiķ:

28 de febrer de 2018