Tributs i finances locals

Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament celebrat el 29 de novembre va donar llum verda als pressuposts municipals de l’any vinent, amb l’aprovació definitiva d’uns comptes que no han experimentat cap variació respecte a l’aprovació inicial del 25 d’octubre. Superat el període d’exposició pública, i havent desestimat les al·legacions presentades per Alternativa per Alella-CUP, el pressupost de l’any vinent ascendeix a 13.093.207€, el que representa una reducció 6,6% respecte a 2018. En el mateix acord, també es van aprovar els comptes del Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, amb un import de 211.300€. D’aquesta manera, el pressupost consolidat de l’Ajuntament per al proper exercici és de 13.195.520€.

Ple de pressupost

A més del pressupost per l’any vinent, el Ple del 25 d’octubre també va aprovar, provisionalment, les ordenances fiscals per a l’any 2019. Els impostos i taxes es mantenen igual que l’any 2018 (el tipus impositiu de l’IBI es 0,629 per a béns urbans i 0,70 per a béns rústics) i només s’han introduït ajustaments i variacions tècniques en algunes ordenances fiscals per millorar-ne la gestió. Les dues variacions més destacables fan referència a l’Impost de Béns Immobles (IBI) i a l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (la plusvàlua).

CadastreL’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació (ORGT) ha començat a enviar les liquidacions de l’IBI actualitzades al més del miler de propietaris de finques urbanes i rústiques d’Alella en les quals s’han detectat alteracions cadastrals en el procés de revisió realitzat per la Direcció General del Cadastre, que depèn de l’Estat.  Les liquidacions es faran en base a les dades actualitzades del cadastre corresponent a l’exercici 2018 i els contribuents hauran de pagar l’impost en un únic pagament, amb independència de si tenen o no domiciliats els rebuts.