Pla d'actuació municipal 2015-2019
 

Aquest pla d'actuació municipal (PAM) recull quins són els objectius, les línies a seguir, els projectes i les accions més rellevants que configuraran l'acció del Govern municipal per al mandat 2015-2019.

Esdevé el compromís públic i comú amb la ciutadania d'aquest govern i, per tant, és fruit de la seva visió sobre la situació, necessitats i perspectives del nostre poble i dels seus ciutadans i ciutadanes.

Aquest PAM pretén romandre obert i flexible per adaptar-se a un entorn tan canviant i dinàmic com l'actual. En ser el primer que aprova aquest Ajuntament suposa un nou repte que cerca la millora en la gestió i l'augment de la transparència en l'acció municipal.


Els 9 grans eixos 

Bon Govern:  7 objectius estratègics: 26 objectius operatius

Cultura i educació: 9 objectius estratègics: 28 objectius operatius

Identitat i economia:  5 objectius estratègics: 26 objectius operatius

Atenció a les persones: 9 objectius estratègics: 23 objectius operatius

Joventut i esports: 8 objectius estratègics: 15 objectius operatius

Espai públic i mobilitat: 7 objectius estratègics: 11 objectius operatius

Participació i cohesió: 8 objectius estratègics: 13 objectius operatius

Sostenibilitat i territori: 12 objectius estratègics: 14 objectius operatius

Smart city i seguretat: 5 objectius estratègics: 5 objectius operatius


 • 20152016201720182019
  • Aprovarem un nou Reglament Orgànic Municipal. Posposat a l'any 2018 (S'ha començat a treballar des de fa uns mesos amb la voluntat de poder aprovar el nou Reglament Orgànic Municipal (ROM) l'any 2018. )
   (L'aprovació del Reglament Orgànic Municipal s'ha posposat per a 2017.)
  Vist vermellgroc
  • Avançarem en la implantació d'un sistema d'avaluació de la qualitat del servei i de compliment d'objectius.Iniciat amb avaluació del PAM (Hem desenvolupat un sistema d’avaluació del PAM i hem iniciat un sistema d'avaluació de la qualitat del servei de l'OAC. ) (Hem desenvolupat un sistema d’avaluació del PAM i tenim previst implementar altres sistemes d’avaluació de resultats durant els propers exercicis. )
  Vist grogVist verdVist negre
  • Posarem en funcionament un sistema de gestió digital de la despesa.
  Vist verd
  • Articularem un sistema per tal de garantir la resposta a totes les instàncies presentades davant l'Ajuntament. Executat parcialment (Executat parcialment i en espera d'enllestir amb la implantació i desenvolupament del nou programari lligat a l'administració electrònica. ) (S’ha implementat un sistema per donar resposta a les instàncies presentades pels regidors/es de l’oposició i s’està treballant en el sistema per donar resposta a la resta d’instàncies.)
  Vist grogVist grog
  • Establirem un calendari d'amortització del deute tenint en compte les inversions previstes.
  Vist verd
  • Promourem la contractació laboral pública del personal, quan la legislació ho permeti.
  Vist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Activarem les audiències públiques com a nova via d'interrelació amb la ciutadania.
  Vist verd
  • Redactarem el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell de Poble. Redactat i pendent d'aprovació (El document ja està redactat i es preveu aprovar en el 1r semestre de 2018) (Es preveu aprovar en el 1r semestre de 2018)
  Vist verd

  Vist verd

  • Es mantindran les reunions amb els barris tot valorant-ne l'actualització del seu format 
  Vist verdVist negre
  • Establirem mecanismes de relació continuada amb les associacions de veïns amb la creació del Consell Sectorial de Barris.
  Vist verd
  • Avançarem en la implicació dels consells sectorials en la gestió pressupostària.Posposat (Estudiarem la possibilitat de implicar els consells sectorials i de participació en els propers exercicis.)
  Vist vermellVist vermellVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Posarem en funcionament del portal de transparència i dades obertes.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Treballarem per fer possible la posada a disposició del màxim de dades obertes.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Continuarem implementant millores en la comunicació digital.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Seguirem avançant en l'ús de programari obert a l'Ajuntament. Iniciat (S’ha instal·lat un nou servidor amb programari lliure (Linux). El nou sistema de gestor d'expedients que s'ha començat a implementar és compatible amb el programari lliure. ) (S’ha instal·lat un nou servidor amb programari lliure (Linux) i s’està estudiant la compatibilitat del programari lliure amb programari específic de l’Administració )
  Vist grogVist grogVist grogVist negreVist negre
  • Passarem d'àudio a vídeo les retransmissions en streaming del ple.Posposat a l'any 2018 (Es preveia implementar en 2017 amb la reforma integral de l'edifici de l'Ajuntament, però atès que finalment no s'executen les obres s'implementarà l'any 2018.)  (Es preveu implementar conjuntament amb la reforma de l’edifici de l’Ajuntament l'any 2017)
  Vist vermellvermell

 • 20152016201720182019
  • Mantindrem la imposició fiscal els primers dos anys.
  Vist verdVist verd
  • Avaluarem la possibilitat de reduir la pressió fiscal en termes monetaris els dos darrers anys.
  Vist negreVist negre
  • Crearem la carta de serveis. Iniciat el procés (S'ha aprovat la primera carta de serveis de l'OAC i s'està treballant en les cartes de les àrees d'Esports i Serveis a les Persones. )
  Vist grog
  • Aprofundirem en la tarificació social als serveis i activitats de l'àmbit municipal. Posposat (Posposat al proper exercici. )
  Vist vermell

 • 20152016201720182019
  • Introduirem un nou mètode de treball a l'OAC presencial.
  Vist verdVist verdVist verd
  • Ampliarem el nombre de tràmits disponibles en línia a l'OAC virtual. En espera (Iniciat el procés i es preveuen ampliar els tràmits que es poden fer per Internet amb al canvi de programari per a la implantació de l'administració electrònica.)  (Iniciat el procés, amb el canvi de programari per la implantació de l'administració electrònica. )
  Vist verdVist verdVist grogVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Redacció del reglament del Síndic de Greuges.Aprovat l'any 2017 (Aprovat definitivament el 5 d'octubre de 2017 i en vigor des del 8 de novembre de 2017)  (S’estan enllestint les tasques de redacció del reglament. )
  Vist grogverd
  • Nomenament i posada en funcionament de la figura del Síndic de Greuges.Previst a l'any 2018 (Ja s'han presentat les candidatures i està pendent de nomenament per part del Ple municipal. Previst per al 1r semestre de 2018.)  (El nomenament està previst al llarg de l’exercici 2017, un cop aprovat el Reglament. )
  Vist vermellgroc

 • 20152016201720182019
  • Avaluació compartida de les possibilitats de mancomunar d'altres serveis a més dels actuals.En estudi (Iniciats els tràmits per estudiar la possibilitat de mancomunar el servei de taxi i també s'ha reforçat la gestió mancomunada del Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora i la realització de les obres d'accés al centre des de l'àrea de descans de l'autopista... Igualment es duen a terme altres actuacions de forma conjunta com les Jornades d'Emprenedoria o les Jornades d'Ocupació, d'Alella, el Masnou i Teià.)  (En estudi)
  Vist grogVist verd
  • Aprofundir  en les  accions  conjuntes  vinculades  a  la  promoció  econòmica,  ocupació, turisme i emprenedoria.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Construirem el nou Espai Cultural la primera meitat del mandat. Pendent d'enllestir les obres (Les obres segueixen en marxa i es preveu obrir i posar en funcionament l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella al llarg de l'any 2018.) (Les obres segueixen en marxa i es preveu posar en marxa el nou Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella al llarg de l'any 2018. )
  Vist verdVist verdVist grog
  • Posada en funcionament d'una programació estable de música, dansa, teatre, cinema i espectacles infantils. Posposat a l'any 2018 (Pendent de la posada en funcionament del nou Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella. )
  Vist vermellVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Donarem continuïtat al projecte Espais de Poesia i la Mostra Literària.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Suport al projecte Músics en Residència en el marc del Festival d'Estiu.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Ampliarem de propostes del projecte Alella Viu la Música.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Després de la seva recuperació el 2015, donarem continuïtat dels Juliols de la UB a Alella.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Recuperació de les Jornades Ferrer i Guàrdia i establiment de la seva celebració biennal.
  Vist verdVist negre
  • Potenciació de l'Espai Actiu, centre de formació d'adults, i amb voluntat d'ampliar la col·laboració amb el món universitari. En procés d'estudi (En procés de reflexió del servei. )
  Vist verdVist grogVist negreVist negre
  • Potenciarem els projectes col·laboratius intergeneracionals per establir ponts de diàleg i coneixement.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Continuïtat  del  projecte  artístic  i  de  pensament  de  Can Manyé  tot  avançant  en  la col·laboració amb d'altres centres del país.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Increment dels recursos econòmics transferits als centres educatius i les seves AMPA.
  Vist verdVist negre
  • Manteniment del suport psicopedagògic municipal als centres educatius.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Donarem continuïtat al Projecte de Currículum Obert a l'Institut.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Continuarem el Programa de Transició al Treball en col·laboració amb municipis de l'entorn.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Ampliarem el programa de reforç escolar a primària i secundària.
  Vist verd

 • 20152016201720182019
  • Introducció d'un curs de preparació per al nivell B2.2 orientat als estudiants universitaris.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Actuarem per facilitar l'aprenentatge de l'anglès entre els nostres infants i joves.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Fomentarem l'intercanvi lingüístic.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Posarem en marxa del Consell d'Infants del poble. Posposat (Posposat)
  Vist vermell

 • 20152016201720182019
  • Acordarem amb els centres educatius l'obertura d'alguna de les seves pistes esportives. En estudi (En estudi)
  Vist vermellVist vermellVist negreVist negre
  • Continuarem treballant per crear el camí escolar de l'escola La Serreta fins al centre del poble.En estudi (S'han realitzats diferents actuacions i es continuarà treballant durant el 2018 amb la voluntat de posar-lo en marxa. En l'aprovació definitiva del pressupost de 2018 el govern es va comprometre a la realització dels estudis necessaris per tal de dissenyar el camí escolar de La Serreta.)  (En estudi)
  Vist vermellVist grog

 • 20152016201720182019
  • Continuarem l'experiència dels casals d'estiu musicals.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Aprofundirem en les propostes formatives musicals des de l'Ajuntament.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Amb les noves aules a l'Espai Cultural ampliarem l'oferta de l'Escola de Dansa Municipal. Posposat a l'any 2018 (Pendent de la posada en funcionament de l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella)
  Vist vermellVist negreVist negre
  • Introduirem una oferta de formació artística a Can Manyé.
  Vist verdVist verd
  • Generarem una proposta de formació teatral. Posposat a l'any 2018 (Pendent de la posada en funcionament de l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella )
  Vist vermellVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Revisarem i aprovarem definitivament el projecte executiu de la nova biblioteca i arxiu municipal.
  Vist negre
  • Treballarem per intentar licitar les seves obres abans no finalitzi el mandat.
  Vist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Continuarem impulsant el Consorci de Promoció Enoturística de la DO Alella.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Ampliarem l'oferta enoturística municipal aprofundint en el turisme familiar.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • L'Oficina de Turisme continuarà ampliant els seus serveis i accions de promoció.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Crearem nous itineraris i rutes, i els farem accessibles mitjançant els telèfons intel·ligents.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Treballarem per tal que la Festa de la Verema continuï sent referent al territori.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Mantindrem el suport al Grau Superior de Màrqueting i Publicitat Enològics i intentarem donar  continuïtat a les Beques Verema.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Adequarem un espai per aquest arxiu mentre l'edifici del Torrent Vallbona no es construeix.Trasllat de l'arxiu a l'arxiu comarcal (A finals d’octubre de 2017 es va fer efectiu el trasllat de l’arxiu històric municipal, ubicat a la planta baixa de l’Ajuntament a l’Arxiu Comarcal del Maresme, situat a Mataró. El canvi d’ubicació és fruit del conveni de cessió en comodat (préstec d'ús provisional, sense perdre la seva propietat) subscrit per l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme,) (S’ha habilitat un espai provisional a les dependències de l’Ajuntament. )
  Vist grogVist grogverd
  • Condicionament i catalogació dels diferents fons documentals municipals i fotogràfic.
  Vist verdVist verdVist verd
  • Condicionament i recatalogació del fons material de Can Magarola. Restaurats el celler i la cuina (S'ha restaurat el celler i la cuina de la Masia de Can Magarola, i diferents elements i materials de la Masia. ) (Previst per als propers exercicis)
  Vist vermellVist verdVist negre
  • Arribarem a un acord per digitalitzar el fons audiovisual de Televisió d'Alella. Iniciades gestions (L'Ajuntament ha iniciat gestions per tal de digitalitzar el fons audiovisual de Televisió d'Alella. )
  Vist grogVist negre
  • Mantindrem les beques de recerca històrica biennals.
  Vist verdVist verdVist negre
  • Quan hi hagi oportunitats continuarem amb la política d'adquisició de fons documental sobre Alella. Pendent d'oportunitats (Durant l'any 2017 no s'ha presentat cap oportunitat a l'Ajuntament per adquirir fons documental del municipi. )
  Vist verdVist grogVist negreVist negre
  • Iniciarem el procés de separació de l'arxiu administratiu de l'històric.
  Vist verdVist verd

 • 20152016201720182019
  • Crearem de la Xarxa d'Empresaris/es i Emprenedors/es d'Alella.Pendent de presentació (S'ha creat la xarxa i s'han fet diferents reunions i està pendent de presentació pública prevista per al primer semestre de 2018. ) (Es treballa amb la voluntat de posar-la en marxa l’any 2017)
  Vist grogverd
  • Posarem en marxa el cicle de conferències "Cafè i Empresa" amb convidats de reconeguda trajectòria professional per tal de crear sinergies entre empresaris/es i emprenedors/es. En procés d'estudi i reformulació (Aquesta iniciativa es troba en fase de reformulació. ) )
  Vist vermellvermell
  • Continuarem liderant les Jornades d'Emprenedoria "Enlaira't" conjuntament amb El Masnou i Teià.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Mantindrem el conveni de col·laboració amb el Centre d'Empreses de la Casa del Marquès del Masnou, amb l'objectiu d'oferir un espai de trobada, assessorament i formació als emprenedors/es.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Continuarem donant suport a les entitats que promoguin la dinamització econòmica i comercial.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Treballarem per tirar endavant iniciatives d'economia social i del cooperativisme. Iniciades les primeres gestions (Iniciades les primeres gestions.) (Iniciades les primeres gestions.)
  Vist grogVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Redactarem el nou Reglament del Mercat de Marxants i n'estudiarem la possibilitat d'ampliar-lo en parades i ubicació. Iniciat (Ja ha està redactat el nou Reglament del Mercat de Marxants i resta pendent d’aprovació prevista en el Ple de gener. ) (S’ha redactat el nou Reglament del Mercat de Marxants que resta pendent d’aprovació. )
  Vist grogVist verd
  • Continuarem portant a terme campanyes de promoció i dinamització del mercat municipal.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Definirem noves accions de promoció del comerç local, amb la primera edició de la "Nit del Comerç d'Alella.
  Vist verdVist verdVist negre

  Vist negre

  • Seguirem realitzant el Mercat de Segones Oportunitats, així com d'altres mercats i fires que considerem puguin ser dinamitzadors de l'activitat econòmica.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Estudiarem la possibilitat d'implementar senyalització comercial en les diferents àrees amb comerç. Posposat (Posposat per a posteriors exercicis) )
  Vist vermellvermell
  • Realitzarem una planificació i reglamentació de l'activitat d'hostaleria del municipi.
  Vist verdVist verd

 • 20152016201720182019
  • Redacció del Pla urbanístic del futur parc empresarial de la Miralda. Iniciades converses (Iniciades converses amb la propietat. )
  Vist grogVist negre

 • 20152016201720182019
  • Reforçarem l'àrea d'atenció a les persones amb més recursos humans i econòmics.
  Vist grogVist verd
  • Dotarem  la  Xarxa  Municipal  d'Atenció  a  la  Infància  i  a  l'Adolescència  de  les  eines necessàries per oferir una atenció coordinada des dels professionals i agents implicats per tal de prevenir i informar per afavorir la detecció precoç de les situacions de risc.
  Vist verdVist verd
  • Ampliarem el servei d'acompanyament personalitzat a les persones a l'atur.
  Vist verdVist verd
  • Farem de la prospecció d'empreses una possibilitat de noves contractacions.
  Vist verdVist verd
  • Treballarem per aconseguir realitzar formació ocupacional relacionada amb els sectors forts de la nostra activitat econòmica.
  Vist grogVist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Mantindrem els ajuts a l'escolarització.
  Vist verd
  • Reformularem els ajuts a l'IBI.
  Vist verd

 • 20152016201720182019
  • Potenciarem   els   serveis   d'atenció   domiciliària   i la teleassistència,   tot   plantejant   de desenvolupar nous projectes com «els àpats en companyia» o «la farmàcia a casa».Iniciat (Pendent de desenvolupar l'any 2018 amb la nova licitació del servei. )  (Els "àpats en companyia" s’estan desenvolupant amb col·laboració de la Fundació Germans Aymar i Puig. )
  Vist grogVist grogVist negre
  • Crearem el Consell de savis i sàvies per donar suport a les Jornades de Gent Gran i a les accions destinades al col·lectiu.
  Vist verd
  • Ampliarem les places als tallers de memòria com a mesura activa davant l'envelliment.
  Vist verdVist verd

 • 20152016201720182019
  • Elaborarem el Pla Local d'EquitatElaborat i pendent d'aprovació (Ja està elaborat i es preveu aprovar en el Ple municipal de gener de 2018)   (Els treballs es van iniciar l’any 2016 i es preveu aprovar l'any 2017.)
  Vist verd
  • Redactarem amb el personal de l'Ajuntament el protocol contra l'assetjament en el lloc de treball.Pendent d'aprovació (Està redactat, a punt de ser aprovat de nou. ) (Està enllestit l’esborrany, que resta pendent de revisió i d'aprovació d'aprovació. )
  Vist grogverd

 • 20152016201720182019
  • Potenciarem l'Aula d'Acollida.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Mantindrem la col·laboració amb el Masnou i Teià en el Servei d'Assessorament en Matèria d'Estrangeria. El servei es presta des de l'aula d'acollida (El servei es segueix prestant des de l'Aula d'Acollida Municipal. ) (El servei es dóna a través de l'aula d'acollida municipal.)
  Vist verdVist verdVist vermellVist negreVist negre
  • Donarem resposta des de l'àmbit local a la crisi humanitària dels refugiats. Iniciat (S’han realitzat accions de sensibilització i l’Ajuntament s’ha ofert com a poble refugi, però encara no han arribat els refugiats. Mantenim el contacte amb el Fons Català de Cooperació Internacional. Donat que no han pogut arribar al municipi, es va acordar destinar una partida de 3.000 euros del pressupost de 2018 per a ajudar als refugiats en trànsit. ) )
  Vist groggroc

 • 20152016201720182019
  • Fomentarem i potenciarem l'adopció d'hàbits i estils de vida saludables. 
  Vist verdVist verdVist negreVist negre
  • Crearem els itineraris saludables per facilitar l'activitat física a totes les edats.Iniciats els treballs (Cal acabar de definir els recorreguts.) (Cal acabar de definir els recorreguts )
  Vist grogVist grog
  • Redactarem un programa específic de prevenció de drogodependències.Accions transversals (No s'ha redactat un programa específic perquè s'ha optat per dur a terme accions concretes des de diferents àmbits com Adolescència i Joventut i Serveis a les Persones. )  (Posposat a l'any 2017)
  Vist vermellVist vermell

 • 20152016201720182019
  • Impulsarem el Consell Municipal de Salut en col·laboració amb el consultori, centres mèdics i farmàcies del poble per millorar l'oferta i qualitat del servei sanitari. Posposat a l'any 2018 (Pendent d'enllestir la redacció del Pla. Es preveu portar-lo a aprovació del Ple durant el 1r semestre de 2018. ) (Pendent de l'aprovació del Pla Local de Salut, que s'està acabant d'enllestir i que es preveu sotmetre a votació el 1r semestre de 2018. )
  Vist vermell

 • 20152016201720182019
  • Treballarem per aconseguir la instal·lació d'una base del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a Alella.
  Vist verd

 • 20152016201720182019
  • Farem crides al voluntariat social per accions concretes i en promourem la formació. Posposat a l'any 2018 (Posposat a l'any 2018. )
  Vist vermellVist negre
  • Actuarem per posar en xarxa tots els col·lectius que treballen amb persones voluntàries.
  Vist negre
  • Promourem la creació d'un banc del temps.
  Vist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Redactarem el Pla Local d'Adolescència.Redactat pendent d'aprovació (Redactat i pendent d'aprovació prevista per al Ple del 25 de gener de 2018. ) (En fase final d’elaboració, pendent d’aprovació al 2017)
  Vist grogverd
  • Actualitzarem el Pla Local de Joventut.Redactat pendent d'aprovació (Redactat i pendent d'aprovació prevista per al Ple del 25 de gener de 2018. ) (En fase final d’elaboració, pendent d’aprovació al 2017)
  Vist grogverd
  • Impulsarem la creació d'un marc de participació per als joves. Realitzades diferents actuacions (S'han promogut diferents accions per afavorir la participació dels adolescents i del jovent, algunes d'elles vinculades a l'elaboració del Pla Local d'Adolescència i Joventut, i també per a definir el contingut de la programació i dins del Cap de Setmana Jove. ) )
  Vist grogverd
  • Revisarem l'horari d'obertura de l'Espai Jove amb l'objectiu d'adaptar-lo a la demanda.
  Vist verd

 • 20152016201720182019
  • Desenvoluparem un programa integral d'assessories basat en la informació, l'orientació,  l'assessorament i l'acompanyament del jovent.
  Vist verdVist verd

 • 20152016201720182019
  • Seguirem potenciant l'Espai Deures per a adolescents i la sala d'estudi en èpoques d'exàmens.
  Vist verdVist verdVist verdVist negre

 • 20152016201720182019
  • Impulsarem una línia d'ajuts per facilitar que el jovent es pugui emancipar sense haver de marxar d'Alella.Iniciat (S’han iniciat els treballs per a l’elaboració d’unes bases per al foment del lloguer d'habitatges per a joves pendent d'aprovació en el 1r trimestre de 2018. ) (S’han iniciat els treballs per a l’elaboració d’unes bases per al foment del lloguer d'habitatges per a joves. )
  Vist grogVist grogVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Impulsarem espais d'emprenedoria social per a joves per tal de fomentar la creativitat, la innovació, l'esperit crític i la participació. Posposat a l'any 2018 (Posposat a l'any 2018, un cop aprovat el Pla Local d'Adolescència i Joventut. ) (Està en procés de replantejament donat que aquests tipus de documents han quedat obsolets. )
  Vist vermellVist negre

 • 20152016201720182019
  • Continuarem impulsant l'Escola d'Iniciació Esportiva.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Donarem suport als clubs esportius.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Construirem  les  noves  dependències  al  Camp  Municipal  d'Esports  i  treballarem  per  a l'adquisició dels terrenys adjacents. Iniciades les obres (Iniciades les obres de la nova seu social i de millora de l'accessibilitat al desembre de 2017 amb la previsió que finalitzin a la primavera de 2018, any en el qual també es farà la substitució de la gespa. )
  Vist verdVist negre
  • Arranjarem la Pista d'Atletisme. Posposat (Posposat per a propers exercicis. )
  Vist vermell
  • Executarem les fase 2 i 3 del projecte de modernització del Pavelló Municipal.
  Vist verdVist verdVist negre
  • Treballarem per fer possible la instal·lació d'una coberta a la pista exterior del Pavelló.
  Vist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Redactarem el Mapa Municipal d'Instal·lacions Esportives, per planificar els equipaments i la futura zona esportiva de Creu de Pedra.En procés de replantejament (Està en procés de replantejament la seva realització donat que ha quedat desfasat. ) (S’han iniciat treballs previs )
  Vist grogVist vermell

 • 20152016201720182019
  • Destinarem 250.000€ anuals a la millora de la pavimentació i les voreres.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Creació de zones d'aparcament preferent per als veïns d'Alella. Posposat (Posposat a l'any 2018) (S'estan estudiant diferents possibilitats i la seva posada en marxa queda posposada a l'any 2018.)
  Vist vermellVist negre
  • Implantarem millores tecnològiques per facilitar l'accés a l'aparcament.
  Vist verdVist negre

 • 20152016201720182019
  • Executarem el Tram A de la riera, donant continuïtat al passeig de la Riera, fins Alella Parc. Posposat a l'any 2018 (La urbanització d'aquest tram de Riera ha quedat posposada per a l'any 2018, que inclou una partida per a l'execució dels treballs, un cop s'hagi refet el projecte amb una solució autoritzada per l'ACA. )
  Vist vermellVist negre
  • Redactarem el projecte del tram de la riera comprés entre Can Lleonart i l'autopista. Iniciat (S'ha començat a treballar en un procés de participació previ a l'elaboració del projecte. )
  Vist grogVist negre

 • 20152016201720182019
  • Potenciarem el servei de taxi a demanda.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Millorarem la connectivitat del transport públic amb Barcelona amb un increment de les freqüències i expedicions.
  Vist grogVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Treballarem, d'acord amb la Generalitat, en la millora de la connectivitat en transport públic amb els centres sanitaris de referència. Iniciades les gestions tècniques (L'Ajuntament ha iniciat les gestions amb els tècnics de l'AMTU per tal de millorar la connexió en transport públic als centres sanitaris. També es treballa per mancomunar el servei de taxi, de manera que es pugui oferir el servei de taxi a demanda per anar als centres sanitaris del Masnou.)
  Vist grogVist negre

 • 20152016201720182019
  • Instarem a la Generalitat a aprovar el projecte de la rotonda d'accés a Can Magarola. Es treballa en una solució alternativa (L'Ajuntament treballa per impulsar una solució alternativa que pugui ser assumida econòmicament, donat que la Generalitat no té previst pagar l'execució de la rotonda i el cost és molt elevat. )  
  Vist grogVist vermell

 • 20152016201720182019
  • Lluitarem per l'eliminació definitiva del peatge d'Alella i que en cap cas se n'allargui la seva concessió, i que una vegada suprimit la Generalitat construeixi una rotonda en aquell punt. Iniciat (L’Ajuntament continua treballant per a l’eliminació del peatge de la C-32, amb iniciatives pròpies o adherint-se a les propostes plantejades des del Comissionat per a la Mobilitat del Maresme. )
  Vist grogVist grogVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Reivindicarem davant la concessionària la ampliació de les barreres acústiques amb l'autopista.
  Vist verdVist negre

 • 20152016201720182019
  • Reforçarem l'àrea de participació ciutadana dotant-la de més recursos humans i tècnics.
  Vist verdVist verd

 • 20152016201720182019
  • Crearem el Consell de Poble.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre
  • Potenciarem les comissions ciutadanes.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Incrementarem els recursos econòmics destinats al suport de les entitats del poble.
  Vist verdVist negre
  • Considerarem, conjuntament amb el teixit associatiu, l'ús dels espais compartits. Iniciat el procés (L’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, està fent un treball de revisió de les polítiques de recolzament i interrelació del teixit associatiu, amb l’objectiu d’avançar en el suport que es dóna a les entitats, adaptant-lo a les noves normatives en matèria de participació i transparència i optimitzant els recursos que es presten, en el qual també s'inclou l'ús dels espais compartits. )
  Vist grogVist negre
  • Establirem nous mecanismes de corresponsabilitat en l'ús del material de l'Ajuntament. Iniciat el procés (L’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, està fent un treball de revisió de les polítiques de recolzament i interrelació del teixit associatiu, amb l’objectiu d’avançar en el suport que es dóna a les entitats, adaptant-lo a les noves normatives en matèria de participació i transparència i optimitzant els recursos que es presten. D'aquest treball que es preveu enllestir en el primer semestre d'enguany també s'han de derivar nous mecanismes d'ús del material de l'Ajuntament. ) (L’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, està fent un treball de revisió de les polítiques de recolzament i interrelació del teixit associatiu, amb l’objectiu d’avançar en el suport que es dóna a les entitats, adaptant-lo a les noves normatives en matèria de participació i transparència i optimitzant els recursos que es presten, en el qual també s'inclou l'ús dels espais compartits. )
  Vist grogVist negre

 • 20152016201720182019
  • Continuarem potenciant el voluntariat per tal d'ampliar els camps en els que es desenvolupa. Diferents accions (L'Ajuntament segueix treballant per potenciar el voluntariat en diferents àmbits, com ara en el tema de voluntariat per la llengua, des de l'àrea d'educació o bé en totes les tasques en campanyes de recaptació d'aliments o de fons... )
  Vist grogVist negre

 • 20152016201720182019
  • Redactarem el «Pacte per a la convivència i el civisme de la ciutadania d'Alella» implicant els veïns i veïnes mitjançant un procés participatiu. Posposat (Posposat a exercicis posteriors)
  Vist vermellVist negreVist negre
  • Impulsarem l'acció comunitària i al carrer.
  Vist verdVist negreVist negre
  • Promourem la sensibilització respecte de l'espai públic com un bé de tots des de les escoles i l'institut. Iniciat amb diferents accions (Realització de diferents accions de sensibilització a l'Institut i entre el jovent del poble en esdeveniments festius. )
  Vist grogVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Actuarem per tal que la ciutadania provinent d'altres països tingui accés a tota la informació d'allò que passa al poble i n'acabin sent part activa. Aula d'acollida (Des de l'Aula d'Acollida de l'Ajuntament es realitzen accions per tal de facilitar a les persones nouvingudes l'accés a la informació i als recursos disponibles. )
  Vist grogVist grogVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Destinarem el 0,7% dels ingressos propis del pressupost a la Cooperació Internacional.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Ampliarem els recursos gestionats per la banca ètica.
  Vist vermellVist verdVist negre

 • 20152016201720182019
  • Crearem la comissió de seguiment del POUM Posposat (Posposat )
  Vist vermellvermell

 • 20152016201720182019
  • Redactarem el Pla Especial de protecció paisatgística i de l'entorn natural. Posposat a l'any 2018 (Posposat a l'any 2018. )
  Vist vermellVist negre

 • 20152016201720182019
  • Vetllarem per tal que la rehabilitació de la Torre del Governador sigui una realitat, amb la voluntat que pugui esdevenir un referent de l'oferta turística del municipi.
  Vist grogVist verdVist verdVist negre

 • 20152016201720182019
  • Reforçarem la regidoria de Medi Ambient com una àrea de sostenibilitat i eficiència energètica que també integri el suport al món agrari, especialment el vitivinícola, i la gestió forestal.
  Vist grogVist verdVist verdVist negre

 • 20152016201720182019
  • Seguirem treballant la millora energètica en els equipaments i enllumenat públics i estudiarem la possible implantació d'energies renovables en aquests.
  Vist verdVist verdVist verdVist negre
  • Estudiarem la possible implantació d'energies renovables en els equipaments municipals.
  Vist verdVist verdVist verdVist negre

 • 20152016201720182019
  • Continuarem prioritzant la prevenció d'incendis amb la nova ADF, la xarxa d'hidrants, les franges de prevenció d'incendis i la col·laboració amb el Parc Serralada Litoral.
  Vist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Donarem continuïtat al programa d'ajuts agroambientals per facilitar el manteniment de l'agricultura, l'agricultura, la vinya i el paisatge.
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Crearem horts públics urbans. Posposat (Posposat )
  Vist vermellVist negre

 • 20152016201720182019
  • Difondrem l'existència de la xarxa de camins tradicionals per fomentar-ne l'ús i el seu coneixement. Diferents actuacions (L'any 2016 es va posar en marxa les rutes autoguiades de Natura Local per la Vall de Rials i per les fonts d'Alella. A més es realitzen diferents passejades pel Parc de la Serralada Litoral i itineraris pel municipi. )
  Vist grogVist negre

 • 20152016201720182019
  • Treballarem per a la creació d'un banc de terres.
  Vist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Desenvoluparem el nou servei de gestió de residus, millorant-ne la qualitat i facilitant a la ciutadania una millor separació, tot mantenint la política de bonificacions
  Vist verdVist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Farem les gestions per tal de construir 12 nous habitatges públics de lloguer al Torrent Vallbona.  Posposat (Posposat ) (Posposat per a l'any 2018)
  Vist vermellVist vermellVist negre
  • Avançarem en la consecució de nous habitatges públics de lloguer i en la programació d'altres de protecció oficial.En estudi (S'està analitzant la possibilitat de fer ús dels habitatges de l'avinguda de Ferran Fabra i com augmentar el nombre de vivendes disponibles. )
  Vist grogVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Allà on els operadors privats no arribin, treballarem alternatives per donar cobertura d'Internet d'alta velocitat a totes les llars.
  Vist grogVist verd

 • 20152016201720182019
  • Desenvoluparem el Pla Director de Smart City elaborat l'any 2015 per posar la tecnologia al servei de les persones i l'optimització dels serveis que presta l'Ajuntament. 
  Vist vermellVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Implantarem un sistema preventiu basat en la lectura de matrícules de vehicles per tal d'incrementar la seguretat dels domicilis.
  Vist verdVist verd

 • 20152016201720182019
  • Continuarem implementant millores organitzatives i tècniques en el cos de la policia local per fer-la més eficient i propera a la ciutadania i els comerços.
  Vist grogVist verdVist verdVist negreVist negre

 • 20152016201720182019
  • Redactarem un Pla de Seguretat Local.Posposat (Posposat per a propers exercicis. ) (Posposat per a l'any 2017 )
  Vist vermellVist vermell