Notícies
L'Ajuntament decreta serveis mínims per la jornada de vaga feminista

Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 282/2018, de 6 de març, es va resoldre el següent:

“Primer.- Establir els següents serveis mínims i essencials per cobrir la jornada de vaga convocada pel dia 8 de març de 2018, en els respectius departaments o dependències municipals. La relació de persones assignades als mateixos s'adjunta en annex.

Àrea de Serveis Interns:

Administració: 1 persona d'atenció al públic

Hisenda: 1 persona d'atenció al públic

Àrea d'Alcaldia i Comunicació:

Alcaldia i Comunicació: 1 persona d'atenció al públic i assistència a l'Alcalde

Àrea de Serveis Territorials:

Urbanisme: 1 persona d'atenció al públic

Serveis Urbans: 1 persona d'atenció al públic més 2 persones de la Brigada

Àrea de Governació:

Dependències Policia Local: 1 persona d'atenció al públic

Àrea de Serveis Personals:

Serveis Socials: 1 persona d'atenció al públic

Cultura: 1 persona d'atenció al públic

Segon.- La Policia Local, d'acord amb l'article 38 de la Llei de Policies Locals de Catalunya, no podran exercir el dret de vaga ni participar en accions substitutives d´aquest, ni en actuacions concertades amb la finalitat d'alterar el funcionament normal dels serveis.

Tercer.- Els responsables de cada àrea hauran d'establir mesures per la difusió i informació necessària als usuaris dels serveis en el cas que, previsiblement, aquests no puguin ser atesos en la forma i amb els requeriments de qualitat habituals.

Quart.- El personal municipal que exerceixi el dret de vaga no tindrà dret a la percepció de les retribucions o salaris corresponents a la durada de la vaga, conformement amb el que disposa la normativa vigent.

Cinquè.- Als efectes del punt anterior, els Caps d'àrea de cada departament, seran els responsables d'informar o confirmar al departament de Recursos Humans les persones de la seva àrea que hagin exercit el dret a vaga, als efectes corresponents.

Sisè.- L'exercici il·legal del dret de vaga o la participació en accions substitutives, el cessament i les alteracions en el treball produïts pel personal necessari per al manteniment dels serveis mínims i essencials que determina el punt 1, podran ser considerats actes de falta disciplinària als efectes de l'article 16 del Reial Decret Llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treballs i tractats disciplinaris segons la normativa vigent.

Setè.- Que s'ordeni la publicació i difusió d´aquests serveis mínims essencials al tauló d´anuncis de la Corporació i que es notifiqui a les persones interessades, als caps d'àrea.”Informació publicada el 7 de març de 2018