Notícies
Publicat el 7 de març de 201807.03.2018
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
L'Ajuntament decreta serveis mínims per la jornada de vaga feminista

Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 282/2018, de 6 de març, es va resoldre el següent:

“Primer.- Establir els següents serveis mínims i essencials per cobrir la jornada de vaga convocada pel dia 8 de març de 2018, en els respectius departaments o dependències municipals. La relació de persones assignades als mateixos s'adjunta en annex.

Àrea de Serveis Interns:

Administració: 1 persona d'atenció al públic

Hisenda: 1 persona d'atenció al públic

Àrea d'Alcaldia i Comunicació:

Alcaldia i Comunicació: 1 persona d'atenció al públic i assistència a l'Alcalde

Àrea de Serveis Territorials:

Urbanisme: 1 persona d'atenció al públic

Serveis Urbans: 1 persona d'atenció al públic més 2 persones de la Brigada

Àrea de Governació:

Dependències Policia Local: 1 persona d'atenció al públic

Àrea de Serveis Personals:

Serveis Socials: 1 persona d'atenció al públic

Cultura: 1 persona d'atenció al públic

Segon.- La Policia Local, d'acord amb l'article 38 de la Llei de Policies Locals de Catalunya, no podran exercir el dret de vaga ni participar en accions substitutives d'aquest, ni en actuacions concertades amb la finalitat d'alterar el funcionament normal dels serveis.

Tercer.- Els responsables de cada àrea hauran d'establir mesures per la difusió i informació necessària als usuaris dels serveis en el cas que, previsiblement, aquests no puguin ser atesos en la forma i amb els requeriments de qualitat habituals.

Quart.- El personal municipal que exerceixi el dret de vaga no tindrà dret a la percepció de les retribucions o salaris corresponents a la durada de la vaga, conformement amb el que disposa la normativa vigent.

Cinquè.- Als efectes del punt anterior, els Caps d'àrea de cada departament, seran els responsables d'informar o confirmar al departament de Recursos Humans les persones de la seva àrea que hagin exercit el dret a vaga, als efectes corresponents.

Sisè.- L'exercici il·legal del dret de vaga o la participació en accions substitutives, el cessament i les alteracions en el treball produïts pel personal necessari per al manteniment dels serveis mínims i essencials que determina el punt 1, podran ser considerats actes de falta disciplinària als efectes de l'article 16 del Reial Decret Llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treballs i tractats disciplinaris segons la normativa vigent.

Setè.- Que s'ordeni la publicació i difusió d'aquests serveis mínims essencials al tauló d'anuncis de la Corporació i que es notifiqui a les persones interessades, als caps d'àrea.”Pujar al principi de la pàgina