www.alella.cat

PleEl proper Ple ordinari de l’Ajuntament estrenarà una nova eina de participació ciutadana: l’Audiència Pública prèvia al Ple. Les sessions es convocaran mitja hora abans del Ple ordinari (l’últim dijous de cada mes a les 19h) i tindran una durada màxima de 25 minuts. El funcionament de les audiències està recollit al Reglament de Participació Ciutadana a partir de la modificació aprovada a l’abril pel Ple municipal, que va entrar en vigor el passat 18 d’agost un cop superats els tràmits d’exposició pública i comptar amb el vistiplau de la Generalitat. 

La ciutadania podrà intervenir per formular els precs i preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal. Abans s’hauran d’inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual faran referència a través d'una instància general presentada des del web www.alella.cat/tramits (amb signatura digital) o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC). La petició de paraula també es podrà fer apuntant-se a la llista que es posarà a disposició del públic a l’entrada de la sala de plens mitja hora abans d’iniciar la sessió.

Les persones disposaran d’un temps màxim de tres minuts per fer la seva intervenció, i d’un minut més de rèplica després de rebre resposta. L’alcalde podrà respondre directament o demanar que respongui el regidor o regidora responsable de la matèria. En cas que la resposta no es pugui donar al moment, caldrà respondre per escrit en un termini màxim de 20 dies.

Informació publicada el 7 de setembre de 2017