www.alella.cat
El document aprovat està a informació pública fins al 22 de setembre

AjuntamentL’Ajuntament ha iniciat el camí per a la creació de la Sindicatura Municipal de Greuges. El darrer Ple de l'Ajuntament, celebrat el  27 de juliol, va aprovar inicialment, per unanimitat, el Reglament que regula l’elecció, funcionament i atribucions d’aquesta figura ja contemplada dins del Reglament de Participació Ciutadana.

La seva funció primordial serà la defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i les veïnes d’Alella en les seves relacions amb l’Ajuntament i els seus ens dependents, d’acord amb els principis de legalitat i equitat, i supervisant les actuacions de l’Administració municipal. A més, tindrà la responsabilitat de garantir el compliment del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, aprovat al Ple de maig. 

El Reglament, que està a informació pública fins al 22 de setembre, contempla que la persona que ostenti la Sindicatura serà escollida pel Ple, prèvia convocatòria pública de candidatures. Les persones que estiguin interessades podran presentar les seves sol·licituds en el registre general de l’Ajuntament durant el termini d’un mes a comptar des del dia següent a l’entrada en vigor d’aquest Reglament.  

Informació publicada l'1 de setembre de 2017