Notícies
El Ple acorda la creació de l'Audiència Pública prèvia a cada sessió plenària

AjuntamentEl Ple de l’Ajuntament va aprovar en la sessió del 30 de març de una moció presentada per ERC+SxA i Alella Primer-CP “per avançar en la informació i la participació ciutadana” que inclou, entre d’altres acords, la creació d’un nou òrgan de participació: l’Audiència pública prèvia al Ple, en la qual els veïns i les veïnes podran intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal. La sessió es convocarà mitja hora abans dels plens ordinaris i tindrà una durada màxima de 25 minuts.

En el acords de la moció també es recull el compromís de modificar en el Reglament de Participació Ciutadana per tal de poder incloure aquests nou espai de participació i regular el seu funcionament. A més, també s’acorda iniciar aquest mes d’abril els treballs per tirar endavant, amb el màxim consens possible, la revisió del Reglament Orgànic Municipal (ROM) en un termini de set mesos. 

La moció va ser aprovada amb els vots favorables dels regidors i regidores de l’equip de govern (ERC+SxA i Alella Primer-CP) i el vot en contra de la resta de grups de l’oposició (Gd’A, PDeCAT, Alternativa per Alella-CUP i PP), que van justificar la seva negativa apel·lant a manca de voluntat de diàleg i també al fet que l’Audiència Pública prèvia al Ple no contempli la possibilitat que la ciutadania pugui interpel·lar també els regidors i regidores dels grups de l’oposició. 

El passat Ple de febrer Gd’A va presentar una moció “sobre la millora de la comunicació local” que es va ser retirada amb el compromís dels grups municipals d’intentar buscar un text amb el màxim consens possible de cara al Ple de març, consens que no es va arribar a aconseguir. 

Moció sobre el Tomicus

El Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada per PDeCAT amb aportacions de tots els grups municipals, que també s'hi van sumar com a ponents, "relativa a la plaga del Tomicus i per a una explotació sostenible dels boscos del Maresme". A la moció s’insta a la Generalitat i la Diputació a incrementar els recursos per a l’eradicació de les plagues als boscos i per estimular l’explotació sostenible, i al Consorci del Parc de la Serralada Litoral a que faci seguiment per a la correcta tala a les zones afectades pel Tomicus i, si s’escau, un estudi per a la seva repoblació. 

L’Ajuntament, per la seva part, es compromet a continuar els contactes amb els propietaris forestals del municipi per tal d’aconseguir que s’associïn a les associacions de propietaris forestals i es puguin beneficiar de les subvencions; a iniciar durant aquest any el procés per a definir a nivell local un model de gestió agroforestal adequat a la realitat del municipi; a fomentar, en col·laboració amb les institucions supramunicipals, xerrades, taules rodones, tallers, etc. dirigits a sensibilitzar la població d’aquesta problemàtica; a aprofitar els treballs d’eradicació del Tomicus per potenciar que les Associacions de Propietaris Forestals puguin fer els plans d’ocupació i formació adreçats als treballs de manteniment i explotació sostenible dels boscos; i a continuar treballant per materialitzar els projectes d’instal·lació de calderes de biomassa als equipaments municipals per poder usar la biomassa de proximitat, ajudant així a una millor gestió del boscos del Maresme.

Moció per sortir de l’AMI

El Ple no va donar recolzament a la moció presentada pel grup municipal del PP "perquè l’Ajuntament d’Alella anul·li la seva adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)" . La moció comptar amb el vot a favor del PP, l’abstenció de Gd’A i Alella Primer-CP i el vot en contra d’ERC+SxA, PDeCAT i Alternativa per Alella-CUP.

Modificació de crèdit

El Ple també va aprovar una modificació pressupostària de suplement de crèdit suplement de crèdit, per import de 121.099,29 euros, que s’incorporen a la partida destinada a la reforma de l’edifici de l’Ajuntament procedents del romanent de tresoreria per a despeses generals. La modificació es va aprovar amb els vots a favor d’ERC+SxA i Alella Primer-CP, i el vot en contra de la resta de grups municipals (Gd’A, PDeCAT, Alternativa per Alella-CUP i PP).

Liquidació del pressupost 

A la sessió plenària es va donar compte del decret d’alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2016, amb resultat pressupostari ajustat de 1.158.605,99 euros (la diferència entre ingressos i despeses) i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 3.457.115,23 (resultat de l'acumulat en els darrers exercicis). Igualment, el Ple també va quedar assabentat del decret d’alcaldia d’aprovació del pla pressupostari a mig termini per al període 2018-2020. 

Informació publicada el 3 d'abril de 2017