Notícies
Aprovades definitivament les ordenances fiscals

El Ple del 22 de desembre va aprovar definitivament les ordenances fiscals de 2017. Atenent una de les dues al·legacions presentades pel grup municipal d'AA-CUP es va introduir una modificació a l'ordenança de l'IBI respecte a l´aprovació inicial: el recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost als immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, i acompleixin les condicions que s'establiran reglamentàriament en el desenvolupament d'allò que disposa l'article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. Aquesta modificació es va aprovar amb els vots d'ERC+SxA, AP-CP, Gd'A i CDC i l'abstenció d'AA-CUP i PP. 

També es va introduir una modificació a l'impost d'increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana —a partir de les al·legacions presentades per ERC+SxA i AA-CUP— per la qual s'inclou una bonificació del 50% de la quota de l'impost, en les transmissions que afectin a l'habitatge habitual per causa de mort a favor dels descendents o adoptats o els ascendents o adoptants, que hagin conviscut durant els dos anys anteriors a la defunció amb la persona difunta. Aprovat amb els vots a favor d'ERC+SxA, AP-CP, Gd'A, CDC, AA-CUP i l'abstenció del PP. 

Informació publicada el 2 de gener de 2017
Informació relacionada
A la sessió també es va aprovar el canvi de denominació de CDC a PDeCAT i l'adhesió a la campanya "Casa nostra és casa vostra"
Els comptes municipals es van aprovar amb el vot a favor d'ERC+SxA i Alella Primer-CP, l'abstenció de Alternativa per Alella-CUP i el vot en contra de Gd'A, CDC i PP
El Ple aprova provisionalment les ordenances fiscals per a 2017 sense canvis rellevants per als contribuents