Notícies
La Comissió de Preus de Catalunya aprova un increment en la tarifa de l'aigua
L'augment oscil·la entre el 3,6 i el 15% en funció del tram de consum i s'introdueix una tarifa reduïda per a majors de 65 anys que compleixin un seguit de requisits

Aixeta

L’empresa SOREA, concessionària del servei de subministrament d’aigua municipal, incrementarà globalment un 9,57% la tarifa de l’aigua, que és una part del rebut que es paga per aquest servei. Per tal d’assolir l’equilibri econòmic en la gestió del servei, segons la documentació aportada per SOREA els costos totals imputables a la tarifa (despeses d’explotació, càrrega financera, amortitzacions i retribució del concessionari) passen de 956.058€ a 1.132.136€. La tarifa mitjana proposada és de 1,8036€/m3, la qual cosa suposa un increment del 9,57% respecte a la tarifa vigent des de juny de 2014. 

Aquest increment no repercutirà igual a tots els usuaris, sinó que s’aplicarà de manera que tingui un impacte menor per als abonats de consum més baix i una reducció per a les persones majors de 65 anys (amb ingressos inferiors a 2,5 vegades IPREM en llars d’una persona, i ingressos inferiors a 4 vegades IPREM, en llars de dues). Així, el primer tram, fins a 15 m3, s’ampliarà amb 2 m3 més per persona a partir del quart membre i s’incrementarà un 3,6%; el segon tram, de 15 a 30 m3, un 10%, i el tercer i quart tram un 15%. 

Les noves tarifes, que van ser aprovades el 4 d'octubre per la Comissió de Preus de Catalunya, van ser informades favorablement pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada al mes de juny, amb els vots a favor dels grups de l’equip de govern (ERC+SxA i AP-CP) i el vot en contra de tots els grups de l’oposició (Gd’A, CDC, AA-CUP i PP). La nova tarifació s'aplicarà al rebut corresponent al quart trimestre de l'any que els usuaris i usuàries han de pagar a inicis de l'any vinent.

La concessionària del servei aportarà 4.000€ destinats a garantir el consum a aquelles famílies que puntualment no poden fer front als rebuts del servei.

Quota fitxa                                                 Nova tarifa       Tarifa anterior

Jubilats que reuneixen els requisits            3,85€/mes     7,02€/mes

Resta d'abonats                                          7,69€/mes     7,02€/mes

Preu de subministrament jubilats que reuneixin els requisits 

                                                                              Nova tarifa          Tarifa anterior

Fins a 15 m3                                               0,1195€/m3         0,5786€/m3

De 15 a 30 m3                                            0,9995 €/m3        1,1341€/m3

De 30 a 45 m3                                            1,2495€/m3         2,0830€/m3

Excés 45 m3                                               3,8195€/m3         3,4719€/m3 

Preu de subministrament resta d'abonats

                                                                    Nova tarifa       Tarifa anterior

Fins a 15 m3                                               0,5995€/m3         0,5786€/m3

De 15 a 30 m3                                            1,2495 €/m3        1,1341€/m3

De 30 a 45 m3                                            2,3995€/m3         2,0830€/m3

Excés 45 m3                                               3,9995€/m3         3,4719€/m3 

Preu de subministrament comercials

                                                                    Nova tarifa       Tarifa anterior

Fins a 15 m3                                               0,6395€/m3        0,5786€/m3

De 15 a 30 m3                                            1,3095 €/m3        1,1341€/m3

Excés 30 m3                                               2,3995€/m3         2,0830€/m3

Preu consum municipal

                                                                   Nova tarifa       Tarifa anterior

                                                                   0,3595€/m3        0,3250€/m3                                        

Per a les unitats de convivència de més de 3 membres, s'amplia el límit del primer bloc de consum de 2m3 /mensuals més per cada membre addicional.

Pel que fa a la tarida reduïda per a jubilats, podran beneficiar-se les persones que compleixin els següents requisits:

  • Una persona major de 65 anys que visqui sola (sigui l’única persona empadronada en el seu domicili),  tingui uns ingresos inferiors a 2,5 vegades l’IPREM (18.537,85 euros anuals) i estigui empadronada a la seva vivenda habitual a Alella.
  • Dues persones majors de 65 anys que tinguin uns ingresos inferiors a 4 vegades l’IPREM (29.820,56 euros anuals) i estiguin empadronades a la seva vivenda habitual a Alella
  • Una o dues persones majors de 65 anys que tinguin una persona amb una discapacitat del 65% o més al seu càrrec, uns ingresos inferiors a 4 vegades l’IPREM i estiguin empadronades a la seva vivenda habitual a Alella. 

La sol·licitud es pot fer presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Alella o per Internet si es disposa de certificat electrònic.

En el cas que el contracte vagi a nom d'una altra persona prèviament a la sol·licitud poden anar a Sorea per fer el canvi de nom del contracte (és gratuït).

Podeu consultar tots els detalls del tràmit de la sol·licitud des d'aquest enllaç.

Informació publicada el 20 d'octubre de 2016