Portada|Ajuntament|Òrgans de govern
 
Versió per imprimir
Òrgans de govern

Hi ha diversos tipus d’òrgans, cadascun amb les seves pròpies funcions i el seu particular règim de funcionament.

Són òrgans necessaris a tots els ajuntaments: l'alcalde, el Ple, els tinents d’alcalde i la comissió de comptes. Si el municipi té més de 5.000 habitants, com és el cas d'Alellla, també formen part dels òrgans de govern la Junta de govern local i les comissions informatives.

 • L'ALCALDE: L’alcalde és elegit pel Ple; dirigeix el govern i l’administració municipal i representa la corporació. Té diverses funcions executives i és el cap superior de tot el personal i de la policia local. Ensems a aquestes competències, li correspon entre altres: convocar i presidir les sessions dels òrgans municipals, desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat pel ple, sancionar les infraccions d’ordenances, contractar obres i serveis per sota del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, atorgar les llicències, etc. També li corresponen totes aquelles assignades al municipi i no atribuïdes a un altre òrgan.  
  Andreu Francisco i Roger, d'ERC+SxA.
 • ELS TINENTS D'ALCALDE:  Els tinents d’alcalde substitueixen l’alcalde en cas d’absència, vacantia o malaltia. 

  Marc Almendro Campillo, ERC+SxA, 1r Tinet d'Alcalde 


  Maria Teresa Vilaró i Comas, ERC+SxA, 2a Tinent d'Alcald
  e

  Frederic Salas i Mañas, ERC+SxA, 3r Tinent d'Alcalde
 • EL PLE MUNICIPAL: El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Entre altres funcions li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.
  El Consistori d’Alella està format per 13 regidors i regidores. La seva composició, després de les eleccions locals del 24 de maig de 2015, és la següent: 7 regidors i regidores d’ERC+SxA, 2 de Gd'A, 1 de CiU, 1 d'alternativa per Alella-CUP, 1 del PP (sense representant del grup municipal des de la renúncia de la regidora Annerose Bloss l'1 de novembre de 2017) i 1 d'Alella Primer-CP.

  Les sessions ordinàries del Ple municipal es celebren amb periodicitat mensual, l'últim dijous de cada mes a les 19.30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

  Composició del Ple:
  Tots els regidors/es del consistori.

  Documents del Ple:
  Ordres del dia
  Actes dels Plens
  Mocions del Ple

 • LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
  La  Junta de Govern Local és presidida per l'Alcalde i integrada per les tinències d’alcaldia i altres regidors/es del Consistori. Les seves funcions són les que els delega el Ple i l’alcalde. El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç dels regidors/es. Els altres regidors/es del consistori que no són membres de la Junta de Govern poden ser convidats per l’alcalde però hi assisteixen amb veu però sense vot.

  Les sessions ordinàries de la Junta de Govern se celebren amb periodicitat setmanal, el dijous a les 19 hores, a la Sala de Juntes de l'Ajuntament, excepte les que coincideixen amb la celebració del Ple municipal que s'avancen a les 18.30h perquè coincideix amb l'Audiència Pública prèvia al Ple que es fa mitja hora abans de cada sessió plenària, generalment a les 19h.  Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local no són obertes a la ciutadania, si ho són les sessions extraordinàries i obertes al públic en que se celebren de forma períodica per a l'aprovació de preus públics. 

  Composició de la Junta:
  Alcalde: Andreu Francisco i Roger (ERC+SxA)
  Tinents d’Alcalde:  Marc Almendro  Campillo (ERC+SxA), Maria Teresa Vilaró i Comas (ERC+SxA), Frederic Salas i Mañas (ERC+SxA).

  Recull d'acords de la Junta de Govern Local

 • COMISSIONS INFORMATIVES
  Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal.
  Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. La comissió informativa es reuneix habitualment una setmana abans del Ple Municipal. 

  Les sessions ordinàries de la Comissió Informatives es celebren amb periodicitat mensual, el penúltim dijous de mes a les 19.30 hores (una setmana abans de cada sessió plenària), a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

 • Composició de la Comissió Informativa:
  Tots els regidors/es del consistori.
 • COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
  El Ple extraordinari de l'Ajuntament d'Alella celebrat el 9 de juliol de 2015  va aprovar la creació de la Comissió Especial de Comptes, un òrgan encarregat de l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, integrades pel compte general del pressupost, el compte de l'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars del pressupost i els comptes de d'entitats o organismes municipals de gestió.
  Els acords adoptats per la Comissió s'efectuaran mitjançant vot ponderat en funció del nombre de regidors que cada grup polític tingui al Ple Municipal.
  A més de les sessions necessàries per a l'aprovació dels comptes anuals de la Corporació, es convocarà una sessió ordinària la segona quinzena del mes de setembre per avaluar l'evolució dels comptes durant el primer semestre de l'any.

  Composició de la Comissió Especial de Comptes:
  La Comissió estarà presidida per l'alcalde o el regidor en qui delegui, i en formarà part un representant de cada grup polític municipal, designat per aquest mitjançant un escrit dirigit a l'alcalde.

 • ÒRGANS COMPLEMENTARIS: A banda dels òrgans necessaris, hi pot haver una organització complementària: la Junta de portaveus, els Consells sectorials, els Consells territorials, els Òrgans de participació ciutadana, la Junta local de seguretat, etc

  • LA JUNTA DE PORTAVEUS: La Junta de Portaveus és l’òrgan municipal complementari constituït sota la presidència de l’alcalde per tots els portaveus dels grups municipals. Correspon a la Junta assessorar l’alcalde en qüestions d’ordre del Ple municipal, donar la seva opinió sobre assumptes de competència municipal o supramunicipal, i assessorar l’Alcaldia, sense que la seva opinió tingui caràcter vinculant. Aquesta reunió no té una periodicitat establerta. La junta de portaveus de l'actual consistori està formada per: Andreu Francisco i Roger, Mercè Marzo Gómez (Gd'A), Esteve Garcia-Ossorio Barrosso (CiU), Oriol Font i Casaseca (Alternativa per Alella-CUP) i Glòria Mans Cervantes (Alella Primer-CP). El PP no té representant del grup municipal des de la renúncia de la regidora Annerose Bloss l'1 de novembre de 2017.
  • CONSELLS SECTORIALS MUNICIPALS
  • ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Pujar al principi de la pàgina