Auxiliar Administratiu. Procés selectiu per al nomenament com a funcionari interí fins a la cobertura definitiva d'una plaça d'auxiliar administratiu de l'Ajuntament d'Alella, mitjançant concurs oposició lliure.