Tècnic d'Administració General. Procés selectiu per a la provisió, com a funcionari de carrera, d'una plaça de TAG de l'Ajuntament d'Alella, subescala tècnica superior, mitjançant concurs oposició lliur