Administratiu/va. Procés selectiu per al nomenament com a funcionari interí fins a la cobertura definitiva d'una plaça d'administratiu/va de l'Ajuntament, mitjançant concurs oposició lliure