Tècnic d'Administració General. Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de Tècnic d'Administració General de l'Ajuntament, mitjançant concurs oposició lliure