Procés selectiu per a la contractació com a laboral interí fins a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic superior de serveis personals, mitjançant concurs oposició lliure