Notícies
Publicat el 31 d'octubre de 201931.10.2019
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
L'Ajuntament modifica les normes d'instal·lacions de plaques solars
Plaques solars

Per tal de facilitar la tramitació, l’Ajuntament ha modificat les instruccions que cal seguir per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum que aprofitin l’energia solar al municipi en règim de comunicació prèvia.

El canvi consisteix en l'ampliació de 16 a 35 m el límit màxim de superfície de la instal·lació per poder  acollir-se a la comunicació prèvia i no haver de demanar llicència.

Amb la modificació introduïda les requisits queden de la següent manera: 

Requisits per a la comunicació prèvia

Les instal·lacions no podran superar els  35 m2 de superfície i els béns en els què s’instal·lin no han d’estar sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanístic. A més, els criteris següents d’integració paisatgística següent: 

- A les cobertes inclinades solament s’admet la instal·lació de plaques fotovoltaiques si es situen sobre el mateix pla de la coberta.

- A les cobertes planes s’admet la col·locació de plaques fotovoltaiques amb la limitació que no superin l’alçada d’1,40 metres.

- A les cobertes inclinades en les que l’orientació de les plaques fotovoltaiques situades sobre el pla de coberta no garanteixin assolir un rendiment mínim del 60%, caldrà presentar la proposta als serveis tècnics municipals perquè avaluï les alternatives possibles per garantir la màxima eficiència energètica i la millor integració paisatgística.

Quan cal demanar llicència

Hauran de sol·licitar la preceptiva llicència urbanística les instal·lacions que superin els 35 m2 de superfície, que no compleixen els criteris d’integració paisatgística o s’executin en béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística o en béns immobles ubicats en sòl no urbanitzable o en sòl urbanitzable no delimitat. 

Més informació a www.alella.cat/plaquessolars

Bonificacions a l'IBI 

Des d'aquest any, les ordenances fiscals han introduït una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals, i que s’hagin

instal·lat efectivament a partir de 1 de gener de 2019.

Per tal de poder gaudir d’aquesta bonificació s’haurà de presentar la sol·licitud de bonificació i acomplir els següents requisits: 

  • Haver presentat la comunicació prèvia de les obres, o si s’escau haver obtingut la preceptiva llicència de l’Ajuntament per a la realització de les obres.
  •  Acreditar el pagament de l’ICIO i si s’escau, la taxa de la llicència urbanística corresponent.
  • Acreditar que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.
  • Acreditar que la potència elèctrica instal·lada de la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica és de com a mínim el 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació.
  • Per a instal·lacions d’aprofitament solar tèrmic (producció d’aigua calenta), acreditar que s’utilitzen col·lectors homologats per l’administració competent.

La bonificació s’aplicarà a l’exercici fiscal següent al de la presentació de la sol·licitud i es concedirà per un període de 2 anys.

En el supòsit que el cost de la instal·lació superi en 4 vegades la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles de l’any en que es presenta la sol·licitud, la bonificació es concedirà per un període de 3 anys. 

Pujar al principi de la pàgina