Notícies
Publicat el 30 de maig de 201930.05.2019
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
Una nova Ordenança regularà la tinença d'animals
gos

Fins al 9 de juliol està a informació pública la nova Ordenança Municipal sobre tinença d'animals aprovada inicialment en el Ple del 25 d'abril, amb el vots a favor de tots els grups municipals.  La nova Ordenança actualitza i posa al dia la normativa municipal aprovada l'any 2008 sobre protecció, control i tinença d'animals.

L'objectiu de la nova Ordenança, que entrarà en vigor un cop sigui aprovada definitivament, és adaptar l'ordenança vigent a la normativa sectorial vigent (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei de protecció dels animals) i als canvis que s'han anat produint en la ciutadania en relació amb la sensibilització envers els animals, amb la voluntat de fomentar la tinença responsable dels animals, la convivència ciutadana i la qualitat de vida de les persones, dels mateixos animals i de l'entorn. 

Respecte el text vigent, la nova ordenança preveu més condicions per garantir una tinença responsable dels animals, el benestar i la protecció dels animals, la reducció de les pèrdues i els abandonaments d'animals, i la convivència responsable i civisme a l’espai públic.

Principals novetats:

 • Pel que fa als animals considerats de companyia (gats, gossos i fures), el text limita el nombre d’animals per habitatge, regula la seva cria als domicilis particulars i incorpora l’obligació de dur a terme un control veterinari anual dels animals. Així mateix, s’estableixen una sèrie de pautes a adoptar per part de les persones propietàries d’animals per tal de procurar la tranquil·litat dels veïns i reduir-ne els efectes negatius associats a la convivència veïnal (article “Responsabilitats pel que fa a la convivència”). Així, per exemple, les persones propietàries d’animals hauran de prendre les mesures necessàries per evitar que els seus animals molestin al veïnat amb els seus lladrucs, fins i tot en horari diürn.
 • S’incorporen obligacions relatives a les esterilitzacions no contemplades fins ara. Així serà obligatori esterilitzar o lliurar amb prescripció contractual d’esterilització, tots els animals de companyia objecte de comercialització, adopció o transacció. En aquest sentit, tots els animals que surtin en adopció del centre d’acollida municipal s’hauran de lliurar esterilitzats.
 • Es mantenen les obligacions d’identificar i censar els animals de companyia en el cens municipal on resideixi habitualment l’animal. Igualment, es manté l’obligatorietat de portar els gossos lligats amb la corresponent corretja o cadena a les vies i espais públics en general, i amb la placa identificadora.
 • Respecte a la tipologia de collars, cadenes i morrions adients, la nova ordenança detalla, per exemple, que els morrions han de ser de cistella, per tal de permetre al gos obrir la boca a dins, i prohibeix l’ús de collars que produeixen patiment als animals (per exemple, collars que funcionen provocant l’asfixia del gos o que produeixen descàrregues elèctriques).
 • Pel que fa a les deposicions i miccions, es manté la prohibició d’abandonar els excrements dels animals a la via pública i s’incorpora l’obligació de diluir l’orina amb aigua per tal d’assegurar la salubritat de la via i espais públics i evitar la degradació del mobiliari urbà. En cap cas es permet l’ús per part dels particulars de productes com sofre o lleixiu per repel·lir les miccions en les façanes dels edificis o a les voreres. 
 • Es regula per primera vegada les condicions de control i de manteniment de les colònies de gats urbans i s’estipula, entre d’altres, que els gats ferals que conviuen en el municipi agrupats en colònies formen part de la fauna urbana i com a tals, se’ls ha de respectar la forma de viure i, sempre que sigui tècnicament possible, se’ls ha de mantenir en l’espai que ocupen. Alhora, l'Ajuntament identificarà i controlarà, a través de recursos propis o d’associacions protectores o d’entitats cíviques sense ànim de lucre, les colònies de gats ferals, amb la finalitat d’incloure-les en el projecte CER (Captura-Esterilització-Retorn). La finalitat de les colònies felines controlades és mantenir una població estable i evitar problemes sanitaris que afectin al benestar i a la salut dels animals, a la salubritat de l’entorn i minimitzar les molèsties al veïnat. 
 • Es prohibeix donar de menjar als coloms o qualsevol altre animal salvatge i als animals rodamóns (gossos, gats o fures) que es trobin a la via o espais públics sense autorització, exceptuant les colònies controlades de gats urbans que podran ser alimentades per personal autoritzat per l’Ajuntament. Les persones que alimentin animals en espais privats, especialment gats de carrer, es consideraran, a efectes legals, les persones propietàries dels mateixos, als efectes de determinar les responsabilitats que corresponguin.
 • L’ordenança municipal vigent de gats i gossos d’Alella només considera la tinença responsable d’aquests animals, però la tendència cada vegada més freqüent de la ciutadania d’adquirir animals de fauna no autòctona o exòtica per conviure i d’altres animals domèstics per a la seva cria i consum, ha portat a dedicar als animals domèstics no considerats de companyia i als animals de fauna salvatge, articles independents. Així, per exemple, la nova ordenança prohibeix, dins del sòl urbà, el manteniment de bovins de producció làctia, estables, quadres i corrals de bestiar, la tinença i criança de grans animals (estiguin o no destinats al consum o a l’oci) o les activitats de pasturatge. Alhora, es regula que, en els casos de tinença i cria d’animals no considerats de companyia per l’autoconsum (aus de corral, conills, xais...) en domicilis particulars, caldrà comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament per determinar les obligacions de la persona propietària, segons cada cas. Pel que fa als animals de fauna salvatge, cal remarcar que no és permesa la tinença d’animals salvatges d’agressivitat manifesta o que poden representar un perill, llevat d’algunes excepcions i d’autorització expressa de l’Ajuntament.
 • La nova ordenança té en compte, com ja ho feia la normativa vigent, els gossos potencialment perillosos. En aquest sentit, estableix quines són les races que poden ser qualificades d’aquesta manera, el tipus de llicència que han de tenir les seves persones propietàries, així com les mesures de seguretat que han de complir. 
 • S’incorpora també la regulació dels establiments de venda, centres de cria d’animals i d’altres nuclis zoològics i l’ús dels animals per a activitats públiques. En aquest sentit, a partir d’ara no es permetrà l’entrada ni la instal•lació al municipi de circs que utilitzin animals, els zoològics ambulants i les atraccions amb animals, encara que no es tracti d’espècies protegides.
 • D’acord amb la legislació vigent, s’han definit els nous imports de les sancions en cas d’infraccions lleus, greus i molt greus. Així doncs, les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 euros fins a 400 euros; les greus, amb una multa de 401 euros fins a 2.000 euros, i les molt greus, amb una multa de 2.001 euros fins a 20.000 euros. 
 • Finalment, segons l’article 52 apartat 2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, s’ha inclòs l’article de multes coercitives, que tracta sobre aquells casos a requerir quan les persones responsables incompleixen les obligacions establertes pel decret legislatiu i per aquesta nova ordenança.
Pujar al principi de la pàgina